Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji przedsięwzięcia Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

sygnatura: ZP2-449/I-23/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2005-11-07

słowa kluczowe:rażące naruszenie prawa, uchylenie postanowienia

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchylam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23.09.2005r. znak: PP/4430-22/05, dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo. Zgodnie z art. 14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa. W dniu 24.05.2005r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o cyt. "wyjaśnienie i interpretację przepisów prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji przedsięwzięcia p.n. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Miasta." We wniosku strona, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiła własne stanowisko w sprawie wskazując, iż inwestycja służyć będzie zarówno infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu jak i pozostałym podmiotom. Jednocześnie we wniosku Spółka przedstawiła sposób wyliczenia udziału infrastruktury dotyczącej budownictwa mieszkaniowego, oparty o ilość odprowadzanych ścieków za rok 2004r. poszczególnych rodzajów klientów. Postanowieniem z dnia 16.06.2005r. znak: PP/4430-17/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko strony za prawidłowe. Przedmiotowe postanowienie Przedsiębiorstwo otrzymało w dniu 20.06.2005r. W dniu 12.08.2005r. Dyrektor Izby Skarbowej wystosował do Spółki pismo znak: PP1/448-618/04/I, w którym dokonał zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiedzi, zawartej w piśmie nr PP/4430-29/04 z dnia 30.11.2004r. (dotyczącej sposobu ustalania udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu). Powyższej informacji Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił na wniosek strony z dnia 05.11.2004r., w którym podmiot zwrócił się z prośbą cyt. "o wyjaśnienie w jaki sposób powinien być ustalony udział odbiorców indywidualnych w realizowanej inwestycji p.n. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody." W związku z powyższym w dniu 25.08.2005r. Spółka zwróciła się pisemnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie cyt. "przepisów prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji przedsięwzięcia p.n. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Miasta" w kontekście otrzymanego w/w pisma Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12.08.2005r. znak: PP1/448-618/04/I. W piśmie tym Przedsiębiorstwo ponownie przedstawiło swoje stanowisko, które wcześniejszym postanowieniem z dnia 16.06.2005r. znak: PP/4430-17/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za prawidłowe. Po rozpoznaniu w/w wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 23.09.2005r. wydał w tej sprawie kolejne postanowienie znak: PP/4430-22/05 udzielające interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przy realizacji inwestycji p.n. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Miasta, tym razem oceniające stanowisko strony jako nieprawidłowe. Przedmiotowe postanowienie Przedsiębiorstwo otrzymało w dniu 30.09.2005r. W niniejszej sprawie, mając na uwadze opisaną sytuację faktyczną, gdy w przedmiocie zastosowania prawa podatkowego przy realizacji inwestycji p.n. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Miasta udzielono interpretacji dwoma odmiennymi postanowieniami Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16.06.2005r. znak: PP/4430-17/05, przy czym nie uchylono pierwszego (z dnia 16.06.2005r.) z wydanych postanowień, koniecznym było stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 23.09.2005r. Mając na uwadze powyższe stwierdzam, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23.09.2005r. znak: PP/4430-22/05 rażąco narusza prawo, stąd w myśl art. 14b § 5 pkt 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa istnieje konieczność uchylenia przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej (adres do korespondencji) w terminie 14 dni od daty doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY