Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zwróciła się z pytaniem czy powinna rozliczyć podatek VAT na zasadzie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nabywając w Niemczech maszynę od podmiotu posiadającego siedzibę w Japonii i który nie jest zarejestrowany dla celów VAT w państwie Unii Europejskiej, a której transport dokonany został przez podmiot niemiecki, od którego podmiot japoński nabył przedmiotową maszynę.

sygnatura: PP II 443/818/05/JK

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-11-24

słowa kluczowe:nabycie wewnątrzwspólnotowe, rozliczanie podatku od towarów i usług

D E C Y Z J A
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie zmiany ostatecznego postanowienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2005 r. Nr PP I /0090/1/94/05 wydanego w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów od podmiotu zagranicznego zmienia postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu i stwierdza, że stanowisko Podatnika nie jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 25.02.2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Spółki dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.
Spółka zwróciła się z pytaniem czy powinna rozliczyć podatek VAT na zasadzie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nabywając w Niemczech maszynę od podmiotu posiadającego siedzibę w Japonii i który nie jest zarejestrowany dla celów VAT w państwie Unii Europejskiej, a której transport dokonany został przez podmiot niemiecki, od którego podmiot japoński nabył przedmiotową maszynę.
W ww. piśmie podatnik wyraził pogląd, że występuje on jako nabywca towaru dostarczonego z Niemiec od podmiotu nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie kraju. W związku z tym Spółka z tytułu dokonanej przez podmiot zagraniczny dostawy towaru, która następuje zgodnie z warunkami dostawy po transporcie towarów, dokonuje rozliczenia podatku z tytułu przedmiotowej transakcji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu ww. wniosku Spółki postanowieniem z dnia 19.05.2005 r. Nr PP I /0090/1/94/05 stwierdził, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy stwierdził, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Na podstawie art. 17 ust. 5 cyt. ustawy, przepis ust. 1 pkt 5 stosuje się, jeśli nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju. Mechanizm samonaliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu towarów od zagranicznego dostawcy dotyczy przypadków, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:- dostawa towarów ma miejsce na terytorium Polski,- dostawcą jest podmiot nie posiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania,- podatek należny nie został rozliczony przez dostawcę,- nabywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce,- dostawa nie jest realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
Po zapoznaniu się z ww. postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany ostatecznego postanowienia organu podatkowego I instancji.
Rozpatrując przedstawiony w przedmiotowej sprawie stan faktyczny, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, co następuje:
Stosownie do przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie z art. 9 ust. 2 przywoływanej ustawy, przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem, że:
1) nabywcą towarów jest:
a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnością wykonywanym przez niego jako podatnika,
b) osoba prawna nie będąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
2)dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a -z zastrzeżeniem art. 10
W art. 10 cyt. ustawy przewidziano przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie występuje.
Natomiast miejscem dostawy towarów jest -zgodnie, z art. 22 ust. 1 ustawy o VAT - w przypadku:
1) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;
W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy chyba, że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie (art. 22 ust. 2 ustawy o VAT).
Ustawa w przypadku transakcji łańcuchowych nakazuje przyjmować, że jeśli towar wysyła lub transportuje nabywca, który następnie dokonuje jego dostawy (pośrednik), przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego właśnie podmiotu. Wówczas, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT dostawę, która poprzedza wysyłkę lub transport, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu.
Natomiast dostawa dokonywana przez pośrednika na rzecz ostatecznego nabywcy zachodzi w miejscu, gdzie zakończono wysyłkę lub transport towarów chyba, że zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy należy przyporządkować jego dostawie. W takim przypadku, dostawa będzie dokonana w miejscu rozpoczęcia transportu towarów, gdyż będziemy mieli do czynienia z dostawą poprzedzającą transport.
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że transportu towaru dokonywał podmiot niemiecki na warunkach Incoterms CIP Poland, co oznacza, że sprzedawca (Sugimoto) odpowiadał za towar do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Zatem jest to transport przyporządkowany transakcji zawartej przez sprzedawcę Sugimoto na rzecz Spółki.
Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, iż nabycie (sprowadzenie) maszyny z terytorium Niemiec od japońskiego kontrahenta stanowi dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Tym samym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, przedmiotowa dostawa jako nabycie wewnątrzwspólnotowe będzie podlegała opodatkowaniu na terenie Polski, wg. stawki wynikającej z postanowień art. 41 ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY