Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przy zwrocie towaru sprzedającemu, który został zakupiony przed dniem 1 maja 2004 r. w procedurze importu i został obniżony podatek VAT należny o wartość podatku naliczonego przy imporcie, konieczna jest korekta podatku naliczonego ? W jaki sposób to udokumentować ?

sygnatura: PP1-443/167/2005

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2005-11-24

słowa kluczowe:faktura korygująca, faktura wewnętrzna, zwrot towarów

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 16.09.2005 r., znak: RO/443/122/2005 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla "A." w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu towaru dostawcy nabytego wcześniej w ramach importu.

Wnioskiem z dnia 25.07.2005 r. "A." zwróciła się do Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie przepisów podatku od towarów i usług.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny.Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi Spółka sprowadzała do kraju towar przed dniem 1 maja 2004 r. w procedurze importu. Pewna partia towarów uległa przeterminowaniu i została zwrócona sprzedającemu tj. firmie "I.". Spółka przy zakupie odliczyła podatek od towarów i usług na podstawie dokumentów celnych SAD. Sprzedający wystawił na zwrócone towary w miesiącu czerwcu 2005 r. notę kredytową korygującą wartość zwróconego towaru bez podatku VAT. Równocześnie wskazał jako miejsce zwrotu towarów Warszawę. Spółka sporządziła dokument wewnętrzny, w którym "naliczyła podatek VAT in minus i pomniejszyła podatek naliczony w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2005 r."

Pytanie wnioskodawcy brzmiało: czy w wyżej opisanej sytuacji należało skorygować VAT naliczony do odliczenia, a jeżeli tak, to czy przyjęty sposób jest prawidłowy, jeżeli zaś sposób przyjęty przez Spółkę nie jest prawidłowy jak winna wyglądać taka korekta.

W dniu 16.09.2005 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: RO/443/122/2005, w którym stwierdził, iż przyjęty przez Spółkę sposób rozliczenia podatku VAT jest prawidłowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 16.09.2005 r. znak: RO/443/122/2005 zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 95, poz.798).

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym "A." otrzymała od sprzedającego za zwrócone towary notę kredytową korygującą wartość zwróconego towaru. Dokument ten nie może stanowić podstawy dla spółki "A." do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego. Z brzmienia przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 w/w rozporządzenia wynika, iż obowiązek do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dotyczy nabywcy, który otrzymał od sprzedającego fakturę korygującą. Otrzymanej przez Spółkę noty kredytowej nie można uznać za fakturę korygującą. Co więcej z noty tej nie wynika zmniejszenie podatku naliczonego.

W powyższej sprawie uszło uwadze organu pierwszej instancji, iż kwota podatku naliczonego nie wynikała z czynności zakupu towaru, a więc nie była dokumentowana fakturą dostawcy. Podatek naliczony wynikał, bowiem z dokumentu SAD dotyczącego importu towaru. Import towaru jest odrębną od sprzedaży (dostawy) czynnością wymienioną w przepisach dotyczących przedmiotu opodatkowania VAT. Import ten miał miejsce i nie nastąpiły żadne przewidziane prawem okoliczności, do ustalenia kwoty podatku z tytułu importu w niższej wysokości. Nie ma, zatem korekty kwoty podatku wynikającej z dokumentu SAD.

W tej sprawie należy również uwzględnić okoliczność, że towar w związku z jego zwrotem nie opuścił terytorium kraju (został dostarczony do Warszawy). Czynność ta miała charakter odpłatny (ekwiwalentny).

Biorąc, zatem pod uwagę, iż nastąpiło wydanie przez spółkę "A." towarów innemu podmiotowi - to została spełniona definicja dostawy towaru, o której mowa w przepisie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, gdyż doszło do odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przez Spółkę "A." na rzecz innego podmiotu. Prawidłowym jest, więc wystawienie przez "A." na rzecz nabywcy faktury VAT dokumentującej dostawę zwracanych towarów i naliczenie podatku należnego VAT. Podstawę opodatkowania stanowić będzie zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy powstaje z chwilą wydania towaru, a ponieważ dostawa ta winna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT). Podatek należny z tytułu dokonanej czynności dostawy powinien być rozliczony w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY