Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług można zastosować 7 % stawkę podatku przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej ulicy Jodłowej w Rumi ?

sygnatura: PI/005-66/05/Z/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-10-05

słowa kluczowe:drogi publiczne, infrastruktura towarzysząca, stawki podatku

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

 • art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60);

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 02 sierpnia 2005 r. przez Burmistrza Miasta Rumi - na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie znak PP/443-63/05 z dnia 25.07.2005 r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego - w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonania nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej ul. Jodłowej w Rumi

odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 31.05.2005r. Burmistrz Miasta Rumi zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie :

Czy zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług można zastosować 7 % stawkę podatku przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej ulicy Jodłowej w Rumi ?

W złożonym wniosku Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Urząd Miasta Rumi zgodnie z założonym planem inwestycyjnym realizuje zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej ul. Jodłowej w Rumi. Inwestycja jest realizowana w 70 % ze środków własnych gminy oraz w 30 % ze środków okolicznych mieszkańców.

Ulica Jodłowa należy do zasobów Gminy Rumia, a więc jest drogą gminną, ślepo zakończoną i służy wyłącznie jako droga dojazdowa do ok. 20 budynków mieszkalnych - domów jednorodzinnych. Przy w/w ulicy nie ma lokali użytkowych, obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów przemysłowych.

Przedstawiając własne stanowisko Podatnik stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, iż przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - dla wykonanych w/w robót należy stosować 7 % stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie w wydanym postanowieniu znak PP/443-63/05 z dnia 25.07.2005 r. stwierdził, iż stanowisko Podatnika co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego przedstawione w jego wniosku z dnia 31.05.2005r. w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie stwierdził, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych drogi gminne są drogami publicznymi. Z powyższego zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie wynika, iż roboty budowlano-montażowe dotyczące wskazanych wyżej dróg nie są prowadzone w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego i nie stanowią one infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, są bowiem elementem układu komunikacyjnego na terenie gminy. Aby droga mogła być uznana za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, winna być realizowana w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Ponieważ drogi gminne nie powstają i nie istnieją w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, rozumianych w kontekście art. 146 ust. 3 ustawy o VAT - choć mogą przebiegać przez obszar zabudowany - dla przedmiotowej inwestycji nie można zastosować 7 % stawki podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 02.08.2005r. Podatnik wniósł zażalenie na w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 25.07.2005r. znak PP/443-63/05, w którym wniósł o zmianę tej interpretacji i przyjęcie za prawidłowe stanowiska Podatnika zawartego w jego wniosku z dnia 31 maja 2005 r.

W złożonym zażaleniu Podatnik ponownie przedstawił stan faktyczny sprawy, z którego wynika, iż wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Jodłowej w Rumi jest zadaniem inwestycyjnym w ramach infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Ulica Jodłowa jest droga gminną, ślepo zakończoną i służy wyłącznie jako droga dojazdowa do 20 budynków jednorodzinnych mieszkalnych przy której nie ma ani jednego lokalu użytkowego, nie prowadzi się działalności gospodarczej oraz nie występują przy niej inne obiekty użyteczności publicznej. W związku z powyższym Skarżący nie podziela stanowiska organu podatkowego I instancji, o braku możliwości zakwalifikowania remontowanej drogi ul. Jodłowej w Rumi do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, a tym samym braku prawa do zastosowania 7 % stawki podatku od towarów i usług przy realizacji wspomnianej inwestycji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po weryfikacji przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i po rozpatrzeniu zarzutów wniesionego zażalenia stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczonych usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy wynosi 22 %.

Na podstawie art. 146 ust 1 pkt 2 lit. a) w/w ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie z art. 146 ust. 3 cytowanej ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

 4. - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

  Jak wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) drogi publiczne dzielą się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Do dróg gminnych zgodnie z art.7 ust.1 w/w ustawy zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi (art. 8 ust. 1 w/w ustawy o drogach publicznych).

  A zatem jedynie drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, zaliczone do kategorii dróg wewnętrznych należy uznać za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i jedynie ten rodzaj dróg korzysta na podstawie cyt. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w/w ustawy o VAT z obniżonej 7 % stawki podatku od towarów i usług.

  W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik realizuje ze środków własnych i ze środków finansowych okolicznych mieszkańców zadanie inwestycyjne, polegające na położeniu nawierzchni drogowej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej ulicy Jodłowej w Rumi. Jest to ulica ślepo zakończona, która umożliwia wyłącznie dojazd do położonych wzdłuż niej 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jednakże powyższa droga jest drogą gminną, która została wybudowana nie jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu w ramach zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego, lecz jako część składowa układu komunikacyjnego na terenie gminy.

  A zatem - w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej - drogi ul. Jodłowej nie można zaliczyć do dróg wewnętrznych, jako infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu o której stanowi cyt. przepis art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz należy zaliczyć do kategorii dróg publicznych. Powyższego nie zmienia fakt, iż przedmiotowa droga służy mieszkańcom okolicznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  Tym samym Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku nie podziela poglądu Burmistrza Miasta Rumi - wyrażonego w jego wniosku z dnia 31 maja 2005 r. i w zażaleniu z dnia 02.08.2005 r. - o prawie Podatnika przy realizacji przedmiotowej inwestycji do zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym obniżonej 7 % stawki podatku VAT na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w/w ustawy o podatku od towarów i usług i postanawia jak w sentencji decyzji.

  WYSZUKIWARKA

  NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY