Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: III-2/4430-366/VAT/05/MG

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2005-10-10

słowa kluczowe:podatek, umowa agencyjna

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11.08.2005r. Nr US-III-443/65/I/2005, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Wnioskiem z dnia 07.07.2005r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Ona na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. działalność, która polega na zawieraniu w jego imieniu umów sprzedaży zakładów na gry losowe. Usługi te Strona klasyfikuje pod symbolem PKWiU 92.71., tj. usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów. Za świadczenie tych usług Podatnik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Dotychczas przedmiotową prowizję Strona traktowała jako zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Strony pomimo zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - obowiązującej od dnia 1 czerwca 2005r. - prowizje te są nadal zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ponadto zdaniem Strony nowelizacja nie wprowadza zmian w pozycji 11 załącznika nr 4 do tej ustawy, tak więc nie wprowadza też zmian w sposobie opodatkowania wymienionych usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4, art. 14b § 1 i 2 oraz art. 216 Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dokonuje zmiany postanowienia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu ex 92, które są związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniem:

1)usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2)usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
3)usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4)wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5)wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świdczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
5a)usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
5b)wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
6)działalności agencji informacyjnych,
7)usług wydawniczych,
8)usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.
Wyróżnik ex oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.


Natomiast w objaśnieniach do załącznika nr 4 wskazano, że zwolnienie usług dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku których podstawę opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby, świadczącej usługi o podobnym charakterze, stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 2-4. Przepis § 9 ust. 2 cytowanego rozporządzenia stanowi, że zwolnienie o którym mowa w ust. 1, dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku z tytułu wykonywania czynności wymienionych w ust. 1 nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy. Zwolnienie o którym mowa w ustępie 2, stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro; do wartości sprzedaży nie wlicza się podatku.Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się jednak do podatników:

1.zarejestrowanych na podstawie art. 96 lub art. 157 ustawy jako "podatnicy VAT czynni";
2.wykonujących również inne, niż wymienione w ust. 1, czynności opodatkowane;
3.wykonujących czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy;
4.którzy zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.


W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, że jeśli Podatnikowi nie przysługuje prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w § 9 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, to świadczone usługi pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego (PKWiU 92.71) zaklasyfikowane do grupy 92.7 (usługi rekreacyjne pozostałe) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, ponieważ są świadczone przez podmiot, który ma jako cel systematyczne dążenie do osiągnięcia zysków, bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku realizacji umowy agencyjnej zawartej z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

Niemniej należy wskazać, że błędne jest stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 maja 2005r. warunki dotyczące korzystania ze zwolnienia zawarte w objaśnieniu do załącznika nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. odnosiły się jedynie do usług związanych ze sportem. Konkludując tut. Organ nie podziela poglądu, że brak zastrzeżenia odnośnie usług związanych z rekreacją powodował, że przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w stanie prawnym obowiązującym do 31 maja 2005r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy z dnia 11 marca 2004r. zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczyło m.in. usług związanych z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92) przy uwzględnieniu objaśnienia zamieszczonego pod tym załącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik ˝i˝ wskazują, że objaśnienie zamieszczone pod tym załącznikiem dotyczy obu kategorii usług (rekreacji i sportu) objętych tą częścią zdania.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY