Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle §4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

sygnatura: PI/443-1332/06/P/03

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2004-04-03

słowa kluczowe:ewidencjonowanie obrotu, kasa rejestrująca, obowiązek instalacji kasy rejestrującej, podatek od towarów i usług, zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

- art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60),

z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP/443-145/TZ-223/06/AB z dnia 21 listopada 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 51, poz.375):

- § 2 w brzmieniu:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

 1. do dnia 31 grudnia 2006r. ? sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
 2. do dnia 31 sierpnia 2006r. ? czynności objęte do dnia 31 marca 2006r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005r. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

- § 3 ust. 1 w brzmieniu:

Do dnia 31 grudnia 2006r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

 1. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%,
 2. podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
  a) w części I w Ip. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w Ip. 3, 4 ? usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w Ip. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póź. zm.), wykonywanej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka,
  b) w części I w Ip. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a
  ? jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
 3. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
 4. podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach, gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006r. będzie wyższy niż 70%.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 września 2006r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%,

- § 4 w brzmieniu:

Zwolnień od obowiązku ewidencjonowani, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

 1. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,
 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia,
 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami,
 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3),
 5. przy dostawie:

 6. a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektrycznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
  b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (PKWiU 33.40.3),
 7. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
 8. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży,

- zostały zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 243, poz. 1768).

Powyższa zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 22 grudnia 2006r.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia zmieniającego:

- § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) otrzymuje brzmienie:

?1) do dnia 30 czerwca 2007r. ? sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,?

- po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

?§ 3a ust. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

 1. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w 2006r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%,
 2. podatników, z zastrzeżeniem ust. 5, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
  a) w części I w Ip. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w Ip. 3, 4 ? usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w Ip. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póź. zm.), wykonywanej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka,
  b) w części I w Ip. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a
  ? jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
 3. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w 2006 r. kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6,

3) podatników, którzy do dnia 31 grudnia 2006r. byli zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, innych niż wymienieni w pkt 1-3.

2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r., z zastrzeżeniem ust. 3, również podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2006r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach, kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, planowanych do zrealizowania do 30 czerwca 2007r. - będzie wyższy niż 70%.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia 30 czerwca 2007r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70% do dnia 30 czerwca 2007r.

  - w § 4 wyrazy ?w § 2 oraz § 3? zastępuje się wyrazami ?w § 2, 3 i 3a?

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz fakt zmiany przepisu, którego interpretacji dokonano w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP/443-149/TZ-231/06/AB z dnia 29 listopada 2006r., Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w sprawie momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w zakresie obowiązujących terminów.

Wskazać przy tym należy, iż zmienione postanowienie organu podatkowego jest wiążące w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce przed datą zmiany przedmiotowych przepisów.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY