Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka stawkę podatku Vat należy zastosować przy wykonaniu i montażu balustrady balkonowej?

sygnatura: PP/443/385/04

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

data: 2004-12-20

słowa kluczowe:montaż, stawki podatku, usługi budowlane

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a par. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), w związku z Pana zapytaniem: pismo z dnia 20.10.2004 r. oraz uzupełnieniem pisma z dnia 03.12.2004 r. w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonanie i montaż balustrady balkonowej informuje, jak niżej:

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o pod. VAT do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Natomiast na materiały budowlane od dnia 1 maja 2004 r. obowiązuje stawka podatku w wysokości 22%.
Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy - j.w. stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Jak wynika z przepisów art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 w/w Ustawy zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
O tym czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynność wykonywana, z czym związana jest określona klasyfikacja.
Montaż wyrobów własnych traktowany jest jak dostawa towaru, gdyż towar ten nie jest materiałem do usługi montażu.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi (również przed 1 maja 2004 r.), każdy podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania.
Z pisma złożonego przez Pana do tut. Urzędu w dniu 20.10.2004 r. (oraz z uzupełnienia pisma z dnia 03.12.2004 r.) wynika, iż wykonuje Pan a następnie montuje balustrady balkonowe w w budynkach mieszkalnych.W swoim piśmie nie podał Pan klasyfikacji tych czynności, a zatem nie ma możliwości udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi na złożone zapytanie.
Niemniej, na podstawie przytoczonych wyżej przepisów oraz uzyskanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, Naczelnik tut. Urzędu informuje, jak niżej:
- dostawa elementów budowlanych (m.in. stolarki, ślusarki) przez producenta wraz z montażem niezależnie od obiektu, w którym jest ona montowana, opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 22%,
- usługa montażu tych elementów (stolarki, ślusarki) powierzonych przez klienta lub zakupionych u innego podmiotu gospodarczego (montaż towaru obcego) - w obiektach budownictwa mieszkaniowego opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 7%, a w obiektach pozostałych opodatkowana jest stawką w wysokości 22%.
Nadmienić należy, iż w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania można zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, usługi lub towaru i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY