Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana nagroda w postraci bonu towarowego?

sygnatura: IUSIPD1/415/70/05

autor:

data: 2004-12-13

słowa kluczowe:bon towarowy, karta podatkowa, nagrody, sprzedaż premiowa, zryczałtowany podatek dochodowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ..., działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zgodnie z którym, w drodze postanowienia, ?naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa?, stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 02.10.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej, w postaci bonu towarowego, nagrody - jest prawidłowe.

W dniu 03.10.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął Pana wniosek o interpretację przepisów w zakresie opodatkowania otrzymanej, w ramach sprzedaży premiowej, nagrody w postaci bonu towarowego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz przedłożonego potwierdzenia odbioru nagrody wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, a w związku z dokonywaniem, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zakupu towarów w (...) otrzymał Pan nagrodę w postaci bonu towarowego wartości 67 zł. Zdaniem Pana otrzymane ?bony nie powinny podlegać opodatkowaniu?.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego zagadnienia, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) informuje:

W opisanej sytuacji nie znajduje zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym ?wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Natomiast przepisy ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w rozdziale 3 ?Karta Podatkowa- nie zawierają uregulowania w zakresie opodatkowania nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Tak, więc biorąc pod uwagę fakt, że korzysta Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej, gdzie ustalenie wysokości karty opiera się na szacunkowym ustaleniu podstawy opodatkowania, otrzymany przez Pana w ramach sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bon w wysokości 67,- zł., nie wywiera skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tj. nie podlega odrębnemu opodatkowaniu.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w powołanym na wstępie piśmie oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY