Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji Towarzystwa Inwestycyjnego X należących do Spółki powinno być opodatkowane?

sygnatura: II-2/423/333/JB/182/04

autor: Łódzki Urząd Skarbowy

data: 2004-12-06

słowa kluczowe:objęcie (nabycie) akcji, umorzenie akcji, zryczałtowany podatek dochodowy

Postanowienie

Odpowiadając na pismo z dnia 12.10.2004 r. złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym (data wpływu 18.10.2004r.), uzupełnionym w dniu 15.11.2004r. pismem z dnia 10.11.2004r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje:
Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego przez Spółkę w 2003r. obniżony został kapitał zakładowy Towarzystwa Inwestycyjnego X poprzez umorzenie części akcji, w tym wszystkich akcji należących do Spółki zakupionych w latach 1998-2000 za 7.650.000,00 zł (7.650 sztuk po 1.000,00 zł każda). W związku z umorzeniem akcji Spółka wynagrodzenie w kwocie 2.404.242.00 zł. a wypłata nastąpiła w IV/2004r. Dokonując wypłaty płatnik potrącił kwotę 456.806,00 zł, tj. 19% kwoty uzyskanego wynagrodzenia.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1, 12 ust 4 pkt 3, art. 15 ust. 1k i 1l ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) :
W świetle tych przepisów akcjonariusze, których akcje zostały umorzone za wynagrodzeniem uzyskują dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, wg stawki 19% na podstawie art. 22 ust. 1 w/w ustawy.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 w/w ustawy do przychodów nie zalicza się m. in. umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.
Kosztem nabycia (objęcia) akcji w myśl art. 15 ust. 1k i 1l w/w ustawy jest nominalna wartość nabytych (objętych) akcji z dnia ich objęcia.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 ust 4 pkt 3 w/w ustawy nie wystąpił przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający podatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, ponieważ wydatki jakie poniosła Spółka na nabycie akcji w Towarzystwie Inwestycyjnym X przekraczają kwotę wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umorzenia tych akcji.
Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy stanowisko podatnika uznaje za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY