Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W złożonym piśmie z dnia 06.09.2005r. (uzupełnionym w dniu 20.10.2005r.) Spółka podaje, iż "(...) organizuje egzaminy przy użyciu komputera. W tym celu Spółka:
1. kompletuje listę uczestników egzaminu
2. składa do firmy zagranicznej - drogą elektroniczną - zamówienie na konkretny egzamin
3. otrzymuje od firmy zagranicznej - drogą elektroniczną na własny serwer Spółki - treść egzaminu w postaci programu komputerowego
4. udostępnia salę oraz komputery z egzaminem uczestnikom egzaminu
5. wysyła - w formie raportu elektronicznego - wynik egzaminu do firmy zagranicznej - celem dokonania weryfikacji i oceny
6. pełni czynności administracyjne w trakcie egzaminu
7.wystawia faktury VAT uczestnikom egzaminu za wykonaną usługę zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera ".

Ponadto Spółka podaje, iż "firma zagraniczna wystawia na Spółkę fakturę za egzamin (udostępnienie egzaminu, zweryfikowanie wyników i wydanie certyfikatu); przesyła pocztą bezpośrednio uczestnikowi egzaminu - certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu"
Jednocześnie w piśmie z dnia 19.10.2005r. (data wpływu 20.10.2005r.) Spółka informuje, że "zakupy egzaminów dokonywane są od firm posiadających siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego; firmy te przesyłają nam za pomocą internetu - egzamin w postaci automatycznie funkcjonującego programu komputerowego(...) za udostępnienie programu egzaminującego oraz wydanie certyfikatu otrzymujemy od kontrahenta zagranicznego fakturę".
Spółka podaje również, iż "(...) usługa przeprowadzenia egzaminu zależna jest od technologii informatycznej, jest zautomatyzowana, wymaga niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest jej wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej".
Ponadto w piśmie z dnia 01.12.2005r. Spółka dokonała doprecyzowania stanu faktycznego poprzez podanie następujących informacji:
- przedmiotem usługi zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera jest egzamin z zakresu informatyki w postaci elektronicznej,
- "(...) administrator firmy loguje się na serwerze zagranicznym dostawcy egzaminów (...) i wypełnia formularz zamówienia egzaminu. Po wpisaniu danych osoby zdającej egzamin oraz wybraniu egzaminu, na ekranie pojawia się cena podana w USD. (...) Za każdym razem przed zakończeniem zamawiania wybierana jest opcja REMOVE TAX, która powoduje, iż z kwoty za egzamin usunięty zostaje podatek VAT. Po zatwierdzeniu formularza, za pomocą specjalnej aplikacji, niezbędne pliki zostają ściągnięte poprzez internet na nasz serwer. W wyznaczonym dniu klient zdaje egzamin w siedzibie naszej firmy na jednym z naszych komputerów. Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora pokazuje się wynik egzaminu, który następnie w formie elektronicznego raportu zostaje przesłany na serwer dostawcy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w ciągu 14 dni klient otrzymuje (z zagranicy) certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu."
Spółka prosi o zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikowania i zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla zakupu od firmy posiadającej siedzibę poza terytorium Polski egzaminu komputerowego, w postaci programu komputerowego dostarczonego elektronicznie.
W opinii Spółki "zakup egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego, dostarczanego elektronicznie przez firmę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski należy kwalifikować jako import usługi elektronicznej opodatkowanej stawką 22%".

sygnatura: US III-2/443 -189/05/JDP

autor: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

data: 2004-12-06

słowa kluczowe:usługi edukacyjne

Działając na podstawie art. 14a § 1 i §4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 2 pkt 9, art. 2 pkt 26, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 3, ust. 2, art. 27 ust. 3 pkt 2, art. 27 ust. 4 pkt 9, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2005r. (data wpływu do tutejszego organu 08.09.2005r.) uzupełnionego w dniu 20.10.2005r. i 01.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania nabycia egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego dostarczonego drogą elektroniczną spoza terytorium RP, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

W dniu 08.09.2005r. (uzupełniony w dniu 20.10.2005r. i 01.12.2005r.) do tutejszego organu - wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny tej sprawy:

W złożonym piśmie z dnia 06.09.2005r. (uzupełnionym w dniu 20.10.2005r.) Spółka podaje, iż "(...) organizuje egzaminy przy użyciu komputera. W tym celu Spółka:

 • kompletuje listę uczestników egzaminu
 • składa do firmy zagranicznej - drogą elektroniczną - zamówienie na konkretny egzamin
 • otrzymuje od firmy zagranicznej - drogą elektroniczną na własny serwer Spółki - treść egzaminu w postaci programu komputerowego
 • udostępnia salę oraz komputery z egzaminem uczestnikom egzaminu
 • wysyła - w formie raportu elektronicznego - wynik egzaminu do firmy zagranicznej - celem dokonania weryfikacji i oceny
 • pełni czynności administracyjne w trakcie egzaminu
 • wystawia faktury VAT uczestnikom egzaminu za wykonaną usługę zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera ".

Ponadto Spółka podaje, iż "firma zagraniczna wystawia na Spółkę fakturę za egzamin (udostępnienie egzaminu, zweryfikowanie wyników i wydanie certyfikatu); przesyła pocztą bezpośrednio uczestnikowi egzaminu - certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu"

Jednocześnie w piśmie z dnia 19.10.2005r. (data wpływu 20.10.2005r.) Spółka informuje, że "zakupy egzaminów dokonywane są od firm posiadających siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego; firmy te przesyłają nam za pomocą internetu - egzamin w postaci automatycznie funkcjonującego programu komputerowego(...) za udostępnienie programu egzaminującego oraz wydanie certyfikatu otrzymujemy od kontrahenta zagranicznego fakturę".

Spółka podaje również, iż "(...) usługa przeprowadzenia egzaminu zależna jest od technologii informatycznej, jest zautomatyzowana, wymaga niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest jej wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej".

Ponadto w piśmie z dnia 01.12.2005r. Spółka dokonała doprecyzowania stanu faktycznego poprzez podanie następujących informacji:

 • przedmiotem usługi zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera jest egzamin z zakresu informatyki w postaci elektronicznej,
 • "(...) administrator firmy loguje się na serwerze zagranicznym dostawcy egzaminów (...) i wypełnia formularz zamówienia egzaminu. Po wpisaniu danych osoby zdającej egzamin oraz wybraniu egzaminu, na ekranie pojawia się cena podana w USD. (...) Za każdym razem przed zakończeniem zamawiania wybierana jest opcja REMOVE TAX, która powoduje, iż z kwoty za egzamin usunięty zostaje podatek VAT. Po zatwierdzeniu formularza, za pomocą specjalnej aplikacji, niezbędne pliki zostają ściągnięte poprzez internet na nasz serwer. W wyznaczonym dniu klient zdaje egzamin w siedzibie naszej firmy na jednym z naszych komputerów. Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora pokazuje się wynik egzaminu, który następnie w formie elektronicznego raportu zostaje przesłany na serwer dostawcy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w ciągu 14 dni klient otrzymuje (z zagranicy) certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu."

Spółka prosi o zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikowania i zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla zakupu od firmy posiadającej siedzibę poza terytorium Polski egzaminu komputerowego, w postaci programu komputerowego dostarczonego elektronicznie.

W opinii Spółki "zakup egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego, dostarczanego elektronicznie przez firmę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski należy kwalifikować jako import usługi elektronicznej opodatkowanej stawką 22%".

Przedstawiony stan faktyczny regulują poniższe przepisy:
- art. 2 pkt 9,art. 2 pkt 26, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 3,art. 17 ust. 2,art. 27 ust. 3 pkt 2, art. 27 ust. 4 pkt 9, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) zwanej w dalszej części "ustaw#185;".

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie zaś do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

Jednocześnie wskazać przy tym należy, iż w myśl art. 17 ust. 2 przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Mając na uwadze w/w przepisy ustawy aby uznać daną czynność za import usług, muszą zostać spełnione następujące warunki, tj.:

 • usługodawcą musi być podatnik posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju,
 • usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.,
 • podatek należny nie został rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 ustawy dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca.

W związku z powyższym, jeżeli usługi polegające na zakupie przez Spółkę egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego, dostarczanego elektronicznie przez firmę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski, odpowiadają powyższym warunkom to należy je traktować jako import usług.

W myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie zaś do art. 27 ust. 4 pkt 9 ustawy przepis ust. 3 stosuje się do usług elektronicznych.

Przez usługi elektroniczne w myśl art. 2 pkt 26 ustawy rozumie się usługi świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej; w szczególności usługami elektronicznymi są:

 • tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarządzanie programami i sprzętem,
 • dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień,
 • dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych,
 • dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak równie#191; przekazów o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach,
 • usługi kształcenie korespondencyjnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w/w usługa będąca przedmiotem zakupu przez Spółkę, jest świadczona za pomocą internetu, jak też zdaniem Spółki jest zależna " (...) od technologii informatycznej, jest zautomatyzowana, wymaga niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest jej wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej" a co za tym idzie spełnia kryteria do traktowania jej na gruncie podatku od towarów i usług jako usługi elektronicznej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art, 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Podstawową stawkę podatku od towarów i usług stosuje się zawsze gdy z odrębnych przepisów nie wynika prawo do stosowania obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku. Ponieważ w/w usługi nie mieszczą się wśród usług zwolnionych ani opodatkowanych stawkami niższymi niż 22 %, dla usług tych stosuje się stawkę 22 %.

W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w rozpatrywanym wniosku w części dotyczącej opodatkowania nabycia egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego dostarczonego drogą elektroniczną spoza terytorium RP, należy uznać za prawidłowe.

W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w rozpatrywanym wniosku w części dotyczącej opodatkowania nabycia egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego dostarczonego drogą elektroniczną spoza terytorium RP, należy uznać za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY