Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka wykonuje działalność polegającą na spedycji międzynarodowej i krajowej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zobowiązana do ponoszenia opłat mających charakter kar umownych, jak również sama egzekwuje tego rodzaju kary. Opłaty te dotyczą np. opóźnień w podstawieniu pojazdu, przestojów pod załadunkiem itp. Strona uważa, iż opłaty związane ze zdarzeniami losowymi nie są usługami w rozumieniu ustawy VAT.

sygnatura: US72/RPP1/443-823/2004/JJ

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-12-31

słowa kluczowe:kara, kara umowna, spedycja

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.11.2004, uzupełnione 20.12.2004, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) informuje jak niżej.

Spółka wykonuje działalność polegającą na spedycji międzynarodowej i krajowej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zobowiązana do ponoszenia opłat mających charakter kar umownych, jak również sama egzekwuje tego rodzaju kary. Opłaty te dotyczą np. opóźnień w podstawieniu pojazdu, przestojów pod załadunkiem itp. Strona uważa, iż opłaty związane ze zdarzeniami losowymi nie są usługami w rozumieniu ustawy VAT.

Wg dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicją zawartą w treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, a także zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji/.../.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że uznanie danej czynności za odpłatną usługę uzależnione jest od istnienia stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą a nabywcą, z którego wynika zobowiązanie do wykonania czynności z jednej strony, a z drugiej obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę (świadczenie wzajemne). W opisanej we wniosku sytuacji, obowiązek zapłaty kary wynikający z umowy pomiędzy Stronami jest w istocie formą wynagrodzenia kontrahenta za pozostawanie w oczekiwaniu na czynność drugiej strony. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest w kwocie poniesionych kosztów, nie mniejszej jednak niż określona w umowie (zleceniu). Przyczyna np. opóźnienia w załadunku, leżąca po jednej ze Stron umowy, może być zdarzeniem losowym, natomiast tolerowanie tej sytuacji jest zależne od woli drugiej Strony. Zachodzi więc sytuacja przewidziana hipotezą cyt. przepisu (odpłatne świadczenie usług - art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy).

W przypadku kary administracyjnej za przeciążenie pojazdu nakładanej przez Urząd Celny, nie następuje zdarzenie gospodarcze podlegające opodatkowaniu ? pod warunkiem, że to świadczenie pieniężne nie jest w istocie opłatą za określone czynności Urzędu Celnego, o których Strona nie wspomniała we wniosku. W takim przypadku podatnikiem byłby jednak Urząd Celny, nie Spółka.

Niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla konkretnego stanu faktycznego opisanego w treści zapytania oraz w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY