Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka udziela kontrahentom różnego rodzaju rabatów, zależnych od czynników przewidzianych w obowiązującym w Spółce ?regulaminie przyznawania rabatów?- rabat za zamówienia pierwotne ? zależny od wielkości złożonego zamówienia pierwotnego na przyszły sezon (uwzględniany bezpośrednio w fakturach dokumentujących poszczególne dostawy);- rabat za wielkość zakupów ? zależny od wielkości zakupów w roku bieżącym przewidywanej na podstawie zakupów z roku poprzedniego, uwzględniany w fakturach dotyczących poszczególnych dostaw, ale korygowany na koniec sezonu w zależności od faktycznie zrealizowanych zakupów;- rabat za wzrost zakupów ? zależny od wzrostu wielkości całorocznych zakupów w stosunku do poziomu zakupów w roku poprzednim, wypłacany jednorazowo na koniec roku;- rabat za wizualizację marki ? zależny od udziału w inicjatywach marketingowych oraz zamówienia określonej ilości i wartości konkretnego towaru. Naliczany jest bezpośrednio w fakturach w trakcie sezonu, korygowany na koniec sezonu zależnie od wartości zakupów.Spółka stoi na stanowisku, że w/w rabaty (cyt.:) ?zmniejszają cenę transakcyjną poszczególnych dostaw w terminie, kiedy spełnione są warunki zaistnienia korekty, tzn. kiedy kwota staje się roszczeniem zgodnie z regulaminem przyznawania rabatów?.

sygnatura: us72/rpp1/443-818/2004/jj

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-12-31

słowa kluczowe:cena, cena transakcyjna, faktura, faktura korygująca, faktura zbiorcza, rabaty

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29-11-2004 (uzupełniane w dniach 15, 16 i 24.12.2004), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje.

Spółka udziela kontrahentom różnego rodzaju rabatów, zależnych od czynników przewidzianych w obowiązującym w Spółce ?regulaminie przyznawania rabatów?:

  • rabat za zamówienia pierwotne ? zależny od wielkości złożonego zamówienia pierwotnego na przyszły sezon (uwzględniany bezpośrednio w fakturach dokumentujących poszczególne dostawy);
  • rabat za wielkość zakupów ? zależny od wielkości zakupów w roku bieżącym przewidywanej na podstawie zakupów z roku poprzedniego, uwzględniany w fakturach dotyczących poszczególnych dostaw, ale korygowany na koniec sezonu w zależności od faktycznie zrealizowanych zakupów;
  • rabat za wzrost zakupów ? zależny od wzrostu wielkości całorocznych zakupów w stosunku do poziomu zakupów w roku poprzednim, wypłacany jednorazowo na koniec roku;
  • rabat za wizualizację marki ? zależny od udziału w inicjatywach marketingowych oraz zamówienia określonej ilości i wartości konkretnego towaru. Naliczany jest bezpośrednio w fakturach w trakcie sezonu, korygowany na koniec sezonu zależnie od wartości zakupów.

Spółka stoi na stanowisku, że w/w rabaty (cyt.:) ?zmniejszają cenę transakcyjną poszczególnych dostaw w terminie, kiedy spełnione są warunki zaistnienia korekty, tzn. kiedy kwota staje się roszczeniem zgodnie z regulaminem przyznawania rabatów?. Rabaty udzielane po zakończeniu sezonu (roku) powinny więc być dokumentowane fakturą korygującą. Z uwagi na techniczną uciążliwość przygotowania kilkutysięcznostronicowych faktur korygujących, Spółka proponuje wystawianie faktur zbiorczych. Rabaty rozliczane są poprzez zwiększenie lub zmniejszenie salda należności kontrahenta. Z opisu stanu faktycznego wynika, że rabaty, których końcowa wielkość ustalana jest na podstawie rzeczywistej realizacji zakupów w danym okresie, mogą w ostatecznym rozliczeniu okazać się niższe od udzielonych w trakcie tego okresu (nastąpi zwiększenie kwoty należnej od kontrahenta).

Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, że jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy rabat (opust, bonus, premia pieniężna itp.) zmniejsza podstawę opodatkowania VAT, możliwe jest każdorazowo w oparciu o analizę stosunku prawnego łączącego strony czynności. Spółka przedstawiła kopię dokumentu zatytułowanego ?Prezentacja polityki rabatowej/.../?. Wg wyjaśnień Strony ?Polityka rabatowa? jest prezentowana wszystkim klientom Spółka przed sezonem na spotkaniach związanych ze składaniem zamówień. Strony dobrowolnie przestrzegają postanowień ?Polityki rabatowej? ? obowiązuje zarówno klientów jak i Spółka. Dokument nie zawiera postanowień zobowiązujących kontrahentów Spółka do jakichkolwiek działań. Z treści dokumentu wynika natomiast zobowiązanie Spółka do udzielenia rabatów w określonych wysokościach w przypadku spełnienia przez kontrahenta odpowiednich warunków.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). Z informacji przedstawionych przez Stronę wynika, że Spółka udziela dwóch rodzajów rabatów: 1) rabat, którego wysokość jest znana w momencie dostawy, dający się przyporządkować konkretnej dostawie; 2) rabat zależny od faktycznego zrealizowania określonej wielkości zakupów w ustalonym okresie, wysokość rabatu jest znana dopiero po zakończeniu tego okresu, natomiast w chwili dostawy jego uzyskanie jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. W przypadku, gdy wielkość rabatu jest znana w momencie dostawy, ma on wpływ na kwotę należną od nabywcy z tytułu sprzedaży, czyli obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy (nabywca ma prawo żądać ustalenia kwoty należnej z tytułu sprzedaży z uwzględnieniem rabatu). Tak więc w chwili powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy Spółka prawidłowo ustala podstawę opodatkowania podatkiem VAT ? z uwzględnieniem rabatu w fakturze.

Spółka po zakończeniu roku/sezonu ustala wysokość rabatu faktycznie przysługującego kontrahentowi w oparciu o wielkość zrealizowanych zakupów. Skutkiem zwiększenia (lub zmniejszenia) rabatu jest zmiana ogólnej kwoty jakiej Spółka może żądać od kontrahenta. Zmiany kwoty należnej nie można jednak odnieść do konkretnej dostawy. Nie następuje zmiana obrotu, o którym mowa w treści przepisu art. 29 ust. 1, lecz jedynie zmiana salda wzajemnych zobowiązań pieniężnych. Zwiększenie rabatu ma w istocie charakter wynagrodzenia kontrahenta, tj. premii /bonusu/ za osiągnięcie odpowiedniego pułapu obrotów lub zakup określonych towarów. Nie dochodzi zatem do sytuacji przewidzianej hipotezą przepisu § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur/.../ (Dz. U. Nr 97, poz.971), cyt.: ?w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą?. W opisanej sytuacji rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, udzielony został przed wystawieniem faktury, a jego wartość uwzględniono w treści faktury w prawidłowej wysokości. Uzyskania korzyści ekonomicznej nie związanej z konkretną transakcją nie nie można uznać za rabat. Spółka nie ma więc podstaw do wystawiania faktur korygujących.

Należy przy tym zauważyć, że uzyskanie wynagrodzenia w postaci rabatu premiowego może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego po stronie beneficjenta, o ile w zamian wykonuje on czynności, które należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Wg dyspozycji art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z treścią art. 8 ust.1, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów/.../. W sprawie będącej przedmiotem zapytania, stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Stronami nie obliguje kontrahentów Spółka do wykonywania żadnych czynności, jednak mają oni świadomość, iż w przypadku zrealizowania określonego poziomu zakupów uzyskają wynagrodzenie w postaci rabatu. Wykonanie czynności jest zależne od woli kontrahenta ? wynagrodzenie jest obligatoryjne w razie ich wykonania. Wszelkie działania kontrahentów zmierzające do intensyfikacji zakupów stanowią w istocie świadczenia na rzecz Spółka (powodują wzrost obrotów Spółki). W zamian kontrahenci uzyskują korzyść ekonomiczną w postaci zmniejszenia zobowiązań pieniężnych wobec Spółka. Dochodzi zatem do wypełnienia hipotezy cytowanych przepisów (odpłatne świadczenie usług ? art. 5 ust.1 pkt.1 i art. 8 ust. 1). Uzyskanie przez kontrahenta prawa do zmniejszenia zobowiązań pieniężnych wobec Spółka powinno skutkować wystawieniem przez tego kontrahenta faktury za wykonane usługi.

W przypadku zwiększenia zobowiązań kontrahenta na skutek nie zrealizowania przewidywanego poziomu zakupów, nie zachodzą czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zdarzenia nie należy dokumentować fakturą VAT.

Niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego została udzielona dla stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz w oparciu o treść przepisów obowiązujących w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY