Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy możliwość skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia importu towarów od podatku od towarów i usług jest uwarunkowane rejestracją niemieckiej firmy jako podatnika VAT UE w Polsce i koniecznością uzyskania polskiego numeru NIP z prefiksem PL, identyfikującego Spółkę do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, czy też spełnienie tego warunku nie jest konieczne?

sygnatura: PO-3/443/244/676/TB/04

autor: Zachodniopomorski Urząd Skarbowy

data: 2004-12-30

słowa kluczowe:import towarów, rejestracja podatnika VAT UE, transakcja wewnątrzwspólnotowa, usługi spedycji, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż jako polski spedytor współpracuje z firmą niemiecką. Niemiecka firma zleca polskiemu spedytorowi kompleksową obsługę spedycyjną, polegającą na dostawie towarów ? złomu stalowego, spoza Unii Europejskiej, dla których miejscem przeznaczenia jest terytorium Niemiec. Złom stalowy dostarczony zostanie statkiem z Rosji do portu w Szczecinie oraz dopuszczony do obrotu na terytorium UE (odprawy importowej dokona Urząd Celny w Szczecinie) a następnie przeładowany na barki żeglugi śródlądowej celem bezpośredniej dostawy na terytorium Niemiec. Dostawa z Polski do Niemiec zostanie dokonana w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W trakcie powyższych operacji gospodarczych towary pozostawały będą własnością niemieckiej firmy. Po zakończeniu transportu, towary zostaną dostarczone do magazynu odbiorcy na terenie Niemiec. Wywóz towaru ze szczecińskiego portu nastąpi natychmiast po dokonaniu odprawy celnej importowej, barkami żeglugi śródlądowej. Dokumentem przewozowym potwierdzającym wywóz towaru, będzie konosament wystawiony przez żeglugę śródlądową i podpisany przez kapitana barki jako przewoźnika.

Niemiecka firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Niemczech. Nie posiada w Polsce ani siedziby ani stałego miejsca wykonywania działalności, nie jest również zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. Z uwagi na fakt, iż miejscem przeznaczenia towarów jest terytorium Niemiec, natomiast przez terytorium Polski faktycznie towar jest tylko jest transportowany, Spółka jest zainteresowana skorzystaniem ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu importu ww. towarów na podstawie przepisów § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W sprawach związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, dotyczących importowanego towaru, podmiotem upoważnionym do reprezentowania niemieckiej firmy przed polskimi organami celnymi oraz polskimi organami podatkowymi jest Spółka.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym, polski spedytor, działający na mocy upoważnienia udzielonego przez firmę niemiecką, ma wątpliwości, czy możliwość skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia importu towarów od podatku VAT na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia, jest uwarunkowane rejestracją niemieckiej firmy jako podatnika VAT UE w Polsce i koniecznością uzyskania polskiego numeru NIP z prefiksem PL, identyfikującego Spółkę do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, czy też spełnienie tego warunku nie jest konieczne?

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, zgodnie z którym, możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego przepisem § 10 ust. 1 rozporządzenia nie jest uwarunkowana rejestracją niemieckiej firmy jako podatnika VAT UE w Polsce, w sytuacji, kiedy Spółka jest zarejestrowana jako podatnik podatku od wartości dodanej i zidentyfikowana do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na terenie Niemiec, tj. na terenie państwa członkowskiego UE, które jest miejscem przeznaczenia importowanych towarów.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, iż stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 2 ust. 7, art. 7 ust. 5 i 7, art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535)., § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący.

Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 1 oraz art. 2 pkt 5 ustawy, przez terytorium kraju - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przez terytorium państwa trzeciego - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty.
Stosownie do art. 19 ust. 7 ustawy, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

Polski spedytor, działając na podstawie wydanego upoważnienia w imieniu niemieckiej firmy, dokonuje odprawy celnej w szczecińskim porcie. Towar ten przekracza unijną granicę celną w Szczecinie i z tą też chwilą, zostaje dopuszczony i wprowadzony do obrotu na terytorium UE. Fakt przeładunku towaru w szczecińskim porcie ze statku na barki żeglugi śródlądowej i jego dalszy transport jest już rzeczą wtórną, którą należy uznać jako odrębną od importu towarów czynność.

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia, zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju przez importera tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.Zwolnienie, o którym mowa stosuje się jednak pod warunkiem, jeżeli:

  • importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, jest podatnikiem podatku zarejestrowanym jako podatnik VAT UE oraz podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia importowanych towarów i w momencie importu podał dla zastosowania zwolnienia numery identyfikacyjne przyznane mu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w tych państwach,
  • importer przedstawił organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony.

Reasumując, firma niemiecka, chcąc uzyskać zwolnienie wynikające z przepisu § 10 rozporządzenia dotyczące importowanych do Niemiec towarów, musi być podatnikiem podatku zarejestrowanym jako podatnik VAT UE oraz podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia importowanych towarów Jest to warunek konieczny, aby w momencie importu podać dla zastosowania tego zwolnienia numery identyfikacyjne przyznane mu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w tych państwach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY