Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze.

sygnatura: PD-1/005/2-449/04

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2004-12-30

słowa kluczowe:informacja podatkowa, strony postępowania, urząd skarbowy

Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie, o którym mowa wyżej składa się do właściwego urzędu skarbowego.
Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie (art. 14a § 2 w/w ustawy).

Dyrektor tut. Izby zauważa, że Kancelaria, która wystąpiła z przedmiotowym wnioskiem nie jest stronąw rozumieniu w/cyt. przepisów, a zadane pytanie nie dotyczy skutków podatkowych opisanych zdarzeń gospodarczych.
W świetle powyższego, udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY