Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT usługa świadczenia na rzecz podmiotu unijnego polegająca na kojarzeniu i doprowadzeniu do umowy zakupu pomiędzy unijnym producentem a polskim nabywcą?

sygnatura: PP 443/104/04

autor: Urząd Skarbowy w Wieliczce

data: 2004-12-27

słowa kluczowe:miejsce świadczenia usług, usługi pośrednictwa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.11.2004 r.) działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Irlandii, polegające na wyszukiwaniu w Polsce nabywców na produkowane przez tą firmę urządzenia. Do usług tych należą: wysyłanie ofert, dostarczanie informacji technicznych dla potencjalnych odbiorców urządzeń w Polsce, odbieranie zamówień składanych przez polskie firmy bezpośrednio do firmy irlandzkiej i przetwarzanie ich w formie elektronicznej, konsultowanie z firmą irlandzką doboru urządzeń itp. Usługi te wykonywane są w Polsce, a zamówione urządzenia są przesyłane bezpośrednio przez firmę irlandzką do nabywców w Polsce. Faktury za wykonane usługi wystawiane są przez Pana jedynie na rzecz firmy irlandzkiej, a od podmiotów polskich nie pobiera Pan żadnych opłat.

Zwrócił się Pan z pytaniem w sprawie opodatkowania i miejsca świadczenia omówionych wyżej usług świadczonych dla zleceniodawcy mającego siedzibę w kraju unijnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) generalnie o miejscu opodatkowania danych usług decyduje miejsce świadczenia usług, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 27 i art. 28 cyt. ustawy.
W przypadku świadczenia usług niematerialnych w których mieszczą się także usługi badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności itp. miejscem świadczenia usług wg. art. 27 ust. 4 jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
Natomiast miejsce świadczenia usług pośrednictwa, polegające na wyszukiwaniu w Polsce nabywców na towary dla dostawców z innych krajów Unii Europejskiej, zostało uregulowane w par. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.). Zgodnie z przepisem par. 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie natomiast do treści przepisu art. 22 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy, w omawianej sytuacji jest to terytorium Irlandii. W związku z powyższym w przypadku usług przez Pana świadczonych, miejscem opodatkowania tych usług będzie terytorium Irlandii, według prawa tam obowiązującego, a w Polsce usługa ta uznana będzie za niepodlegająca opodatkowaniu. Pamiętać należy, że w sytuacji, gdy nabywca usługi poda dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z par. 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia wykonawczego, ma miejsce świadczenia usługa - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer (par. 4 ust. 2 rozporządzenia).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY