Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy podlegali opodatkowaniu do dnia wejścia w życie tej ustawy, czy dotyczy również podmiotów, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczyły usługi zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług tj. usługi taksówkowe.

sygnatura: PP/443-213/IV/AW/04

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

data: 2004-12-23

słowa kluczowe:opodatkowanie, usługi taksówkowe, zwolnienia podmiotowe

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje:

Wnoszący zapytanie prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy podlegali opodatkowaniu do dnia wejścia w życie tej ustawy, czy dotyczy również podmiotów, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczyły usługi zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług, tj. m.in. podmiotów wykonujących usługi taksówek osobowych. W sytuacji, gdy ww. przepis znajduje zastosowanie w stosunku do podatników świadczących na dzień 30 kwietnia 2004 r. usługi taksówek osobowych, Strona prosi o informację, czy kwota w złotych odpowiadająca równowartości 10.000 euro, do której przekroczenia podatnikowi przysługuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi 45.700 zł, czy też 43.800 zł.

Na tle takich okoliczności faktycznych, Strona formułuje stanowisko, iż art. 113 ustawy ma zastosowanie tylko do podatników, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług byli już podatnikami tego podatku, tj. dokonywali sprzedaży opodatkowanej. Przepis ten nie dotyczy natomiast podmiotów (np. taksówkarzy), które były przedmiotowo zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 30 kwietnia 2004 r., a obowiązek podatkowy został na nie nałożony przez ustawodawcę z dniem 1 maja 2004 r., z chwilą przekroczenia przez te podmioty wartości sprzedaży usług w wysokości 10.000 euro. Nadto zdaniem Strony, kwota w złotych odpowiadająca równowartości 10.000 euro, do której przekroczenia podatnikowi przysługuje w 2004 r. zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi 45.700 zł.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, co następuje:

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy prawa podatkowego: art. 113 ust. 1 i ust. 5, art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanych przepisów skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Strony, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

Natomiast art. 168 ust. 3 ustawy wskazuje, iż do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113, za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, tj. obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

W świetle powyższego, korzystanie ze zwolnienia podmiotowego od dnia 01.05.2004 r. przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wartość sprzedaży tych usług za rok 2003 nie przekroczyła kwoty 45.700 zł i jeżeli od początku 2004 r. wartość tych usług również nie przekroczyła kwoty 45.700 zł, licząc od początku roku. W przeciwnym razie konieczność rozliczania podatku od towarów i usług obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r.

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, który utracił prawo do zwolnienia, może wybrać na podstawie art. 114 ustawy, opodatkowanie w formie zryczałtowanej. Natomiast podatnik, który nie wybierze formy zryczałtowanej, z dniem przekroczenia kwoty 45.700 zł będzie zobowiązany do rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. opodatkowania właściwą stawką podatku dla usług taksówkowych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY