Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy premie pieniężne, bonusy i konkursy dla dystrybutorów (w ramach wsparcia sprzedaży pozostają w bezpośrednim związku ze sprzedażą towarów oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów pozostającymi w bezpośrednim związku z osiągniętymi przychodami.

sygnatura: PD-II/423/80/04

autor: Małopolski Urząd Skarbowy

data: 2004-11-23

słowa kluczowe:bonus, dystrybucja (rozprowadzanie), konkursy, koszty uzyskania przychodów, premia pieniężna, związek przyczynowo-skutkowy

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2004 r. (data wpływu do tut. Organu 04.10.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu do tut. Organu 28.10.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wydatki z tytułu premii pieniężnych i bonusów przyznawane dystrybutorom są kosztami uzyskania przychodów pozostającymi w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami.

W przedstawionym, przez podatnika, stanie faktycznym premia pieniężna i bonusy udzielane są nabywcy przez sprzedawcę, w ramach realizowanej przez nich sprzedaży. Nie odnoszą się one do konkretnej transakcji, lecz stanowią odrębne świadczenie, przyznane za spełnienie określonych warunków takich jak:
- realizacja określonego poziomu sprzedaży,
- utrzymanie odpowiedniej liczby punktów handlowych,
- prowadzenie działań zmierzających do rozwoju sieci punktów sprzedaży.
Premie pieniężne i bonusy mają stanowić dla nabywcy bodziec do osiągnięcia pewnego pułapu obrotów w określonym czasie, a Spółka oczekuje zwiększenia osiąganych przez siebie przychodów. Poniesienie wydatków w postaci premii pieniężnych i bonusów za spełnienie w/w warunków jest racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a między tymi wydatkami a uzyskanym przychodem występuje związek przyczynowo - skutkowy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 wyżej cyt. ustawy. Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów działalności wszelkich wydatków (poza wymienionymi w art. 16) pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z osiąganymi przychodami. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że wydatki na premie pieniężne i bonusy stanowią koszty uzyskania przychodów - pozostając w bezpośrednim związku z osiąganymi przychodami.
Ponadto Spółka w ramach wsparcia sprzedaży organizuje konkursy dla dystrybutorów, w których w zamian za uzyskanie określonych efektów sprzedaży, przyznaje nagrody pieniężne. Z przedstawionego, przez Spółkę, stanu faktycznego wynika, że nie są to konkursy związane z reklamą (promocją) towarów, usług lub samej firmy. Powyższe wydatki związane są z uatrakcyjnieniem sprzedaży towarów i pozostają w bezpośrednim związku z przychodami ze sprzedaży. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 wyżej cyt. ustawy. Nagrody, w organizowanych przez Spółkę konkursach, są dodatkowym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym. Zatem pomiędzy wydatkami poniesionymi przez podatnika z tytułu nagrody pieniężnej a wielkością osiągniętego przychodu zachodzi związek przyczynowo - skutkowy. W związku z powyższym wydatki na nagrody pieniężne w organizowanych przez Spółkę konkursach stanowią koszty uzyskania przychodów - pozostając w bezpośrednim związku z osiąganymi przychodami.

Jeżeli stan przedstawiony w zapytaniu jest zgodny ze stanem faktycznym to stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Odpowiedź z zakresu podatku od towarów i usług udzielona zostanie odrębnym pismem.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY