Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy prowizja od sprzedanych znaków skarbowych , którą Urząd Gminy otrzymuje z PKO BP jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?

sygnatura: 1426/PP/443/67/05

autor: Urząd Skarbowy w Siedlcach

data: 2004-11-09

słowa kluczowe:prowizje, sprzedaż, znak opłaty skarbowejP o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym dnia 04.10.2005r. ( data wpływu) przez Urząd Gminy wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego stanowisko wnioskodawcy, że prowizja od sprzedanych znaków skarbowych , którą Urząd Gminy otrzymuje z PKO BP jest zwolniona od podatku od towarów i usług ? uznaje za prawidłoweU z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 30.09.2005r. ( data wpływu 04.10.2005r.) Urząd Gminy zwrócił się z wnioskiem o pisemną interpretację co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy pobiera z PKO BP w celu dystrybucji znaki skarbowe o wartości nominalnej 1000 zł. Od prowadzonej sprzedaży znaków skarbowych w cenie równej ich wartości nominalnej Urząd otrzymuje z PKO BP prowizję .Wnioskodawca pyta, czy prowizja od sprzedanych znaków skarbowych stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT i czy prowizja ta jest zwolniona od podatku VAT?. Zdaniem wnioskodawcy , zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT otrzymywana prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Wartość prowizji należy wykazywać w deklaracji VAT-7 w pozycji 20 ? dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolniona od podatku?

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego stanowisko tutejszego organu podatkowego w przedmiotowej sprawie jest następujące;Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 4 ) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) dostawa za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zwolniona jest również prowizja z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów weksli na podstawie § 8 ust.1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającego rozporządzenie Min.Fin. z 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 ze zm), a nie jak podaje wnioskodawca art. 43 ust.1 pkt 4 ww. ustawy o VAT. Wartość prowizji podlega wykazaniu w deklaracji VAT-7.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY