Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP/443-106-2-GK/05

autor: Opolski Urząd Skarbowy

data: 2004-10-19

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, podatek od towarów i usług, przekazanie nieodpłatne, umowa kontraktacji, wysłodki

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 25 lipca 2005r.) L.dz.E2794/2005, uzupełnionym dnia 5 września 2005 r., 22 września 2005 r. oraz 26 września 2005 r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka jest producentem cukru. Na podstawie umów kontraktacyjnych skupuje od rolników buraki cukrowe. W wyniku procesu produkcyjnego powstają m.in. odpady w postaci pociętej i mokrej masy buraczanej tzw. "wysłodki". Zawarte umowy kontraktacyjne przewidują, iż za każdą dostarczoną fizycznie tonę buraków cukrowych rolnik otrzyma 0,25 tony prasowanych wysłodków. Nieodebranie zgodnie z harmonogramem wysłodków przez rolnika uprawnia Spółkę do: zagospodarowania wysłodków we własnym zakresie (sprzedania, oddania ich osobie trzeciej), dostarczenia rolnikowi przypadającej na niego ilości wysłodków w dowolnym terminie albo obciążenia rolnika kosztami utylizacji tych wysłodków. Rolnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu nieodebranych wysłodków.

Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W opinii Spółki w przedstawionym stanie faktycznym (wydania należnych wysłodków rolnikowi) nie dochodzi do wykonania czynności opodatkowanej podatkiem o d towarów i usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.- zwanej dalej "ustawą"), opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Na podstawie art. 613 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) , przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Świadczeniami dodatkowymi, stosownie do art. 615 K.c., ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:

  1. zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
  2. pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
  3. premie pieniężne;
  4. premie rzeczowe.

Określenie "w szczególności", stanowi katalog otwarty świadczeń dodatkowych i wszelkie inne dodatkowe działania kontraktującego na rzecz plantatora (zarówno materialne jak i niematerialne) można uznać za mieszczące się w tym przepisie. Zapis w umowie kontraktacyjnej o przysługującym plantatorowi prawie własności do wysłodków, stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych przepisu art. 615 K.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawie Cukrowni do obciążania plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny, gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności.

W opinii tut. Organu podatkowego, w przedmiotowej sytuacji nie mają zastosowania przepisy art. 7 ust. 2 ustawy. Przekazanie wysłodków związane jest bowiem z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż wiąże się z obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa, tj. ust. 1 pkt X Załącznika III Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, który zobowiązuje wytwórców cukru do bezpłatnego zwrotu świeżych wysłodków z wolumenu dostarczonych buraków lub ich części w przypadku wysłodków suszonych lub suszonych i melasowanych, cyt. zaś przepis art. 7 ust. 2 ustawy dotyczy przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, należy traktować jako wypełnienie przez kontraktującego zobowiązania świadczenia dodatkowego.

A zatem skoro przedmiotowa dostawa nie jest odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.
Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY