Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik dokonał naprawy agregatów w komorze chłodniczej w obiekcie na terenie Polski dla kontrahenta zagranicznego. Na potwierdzenie ww. usługi wystawił fakturę z 22 % stawką podatku. Nabywca usługi odmówił przyjęcia przedmiotowej faktury, gdyż jego zdaniem podatnik powinien wystawić fakturę z 0 % stawką podatku. Należy zauważyć, że nabywca usługi podał wykonawcy swój numer VAT UE, a naprawione agregaty zostaną wywiezione do kraju kontrahenta w okresie 90 dni. W związku z powyższym podatnik pyta czy w opisanej sytuacji wystawiona przez niego faktura jest prawidłowa.

sygnatura: PP 443/1/203/207/05

autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

data: 2004-10-19

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, kontrahent zagraniczny, podatnik VAT UE, rzeczowy majątek ruchomy, stawki podatku, usługi

Naczelnik Urzędu Skarbowego, po przeanalizowaniu stanu faktycznego informuje, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności ; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28 ustawy. Zgodnie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są świadczone, z zastrzeżeniem art. 28 ustawy. W oparciu o art. 28 ust. 7 ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d - usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Natomiast stosownie do postanowień ust. 8 art. 28 ustawy w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług wywiezione poza terytorium kraju. Do usług na ruchomym majątku rzeczowym można zaliczyć m. in. naprawę rzeczy ruchomych, usługi serwisowe i gwarancyjne związane z rzeczami ruchomymi. W przedmiotowej sytuacji podatnik wykonał usługę naprawy agregatów w komorze chłodniczej. W świetle powyższego, świadczoną przez podatnika usługę należy uznać za usługę na ruchomym majątku rzeczowym. Reasumując należy stwierdzić, że w przypadku, gdy polski podatnik świadczy w Polsce usługę na ruchomym majątku,(np. naprawa) na rzecz podmiotu zarejestrowanego dla celów VAT w innym kraju UE, wówczas usługa podlega opodatkowaniu w kraju, który nadał usługobiorcy numer VAT, pod warunkiem że towary zostaną wywiezione z Polski nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług. Zatem o ile nie zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej warunki, zastosowanie będą miały zasady ogólne dla transakcji krajowej, tj. usługodawca jest zobowiązany do doliczenia podatku z tytułu wykonanej usługi na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko podatnika, iż przedmiotowa faktura została wystawiona prawidłowo.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY