Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatniczka mieszka w mieszkaniu, którego właścicielem była osoba która zmarła w ubiegłym roku. Osoba ta była niepełnosprawna i do chwili jej śmierci podatniczka sprawowała nad nią opiekę oraz posiadała pełnomocnictwo notarialne, które opiewało na wszystkie sprawy łącznie z zarządzaniem mieszkaniem. Z chwilą śmierci pełnomocnictwo to utraciło ważność. W tym roku podatniczka chciałaby przeprowadzić remont tego mieszkania i jednocześnie skorzystać z ulgi remontowej. Nie jest jednak przekonana o pełnym prawie do zastosowania tej ulgi w jej przypadku. Uważa jednak, że skoro używa go i reguluje wszystkie opłaty ma możliwość skorzystania z ulgi remontowej.

sygnatura: EI/62/10/2005

autor: Urząd Skarbowy w Skierniewicach

data: 2004-09-21

słowa kluczowe:odliczenia od podatku, tytuł prawny, ulga remontowa

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 28.06.2005r. w sprawie przysługującego odliczenia z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego za nieprawidłowe.

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę.

W dniu 29.06.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że właścicielem mieszkania, w którym Pani zamieszkuje i posiada stały meldunek jest osoba, która zmarła w 2004r. Do chwili śmierci właściciela lokalu będącego osobą niepełnosprawną sprawowała Pani nad nim opiekę na mocy pełnomocnictwa notarialnego, które opiewało na wszystkie sprawy łącznie z zarządzaniem mieszkania.Pełnomocnictwo to z chwilą śmierci podopiecznego straciło ważność.W roku bieżącym chciałaby Pani przeprowadzić remont zajmowanego lokalu i skorzystać z ulgi remontowej, jednak nie jest przekonana o pełnym prawie do jej zastosowania.

Zdaniem Pani, skoro użytkuje i reguluje wszystkie opłaty związane z lokalem mieszkalnym to przysługuje jej prawo do przedmiotowej ulgi.

2. Ocena prawna stanowiska.

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - (...) lokalu mieszkalnego ( ... ) poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku.

Warunkiem skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego jest:

 • zajmowanie remontowanego lokalu na podstawie tytułu prawnego, co wynika wprost z zapisów art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • przedmiotowe wydatki muszą mieścić się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788) a o czym stanowi art. 27a ust. 17 ustawy o podatku dochodowym;
 • udokumentowanie zgodnie z art. 27a ust. 6 pkt 1 powoływanej już ustawy o podatku dochodowym, poniesienia wydatków na remont lokalu mieszkalnego fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodów wpłat;
 • wydatki te nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, co wynika z art. 27a ust. 7 pkt 1 przedmiotowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • i wreszcie w myśl art. 27a ust. 7 pkt 2 wydatki muszą dotyczyć budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego uważa się:

 • własność,
 • umowę użyczenia,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, iż zamieszkuje Pani wraz z córką w lokalu mieszkalnym będącym własnością osoby, nad którą na mocy pełnomocnictwa notarialnego sprawowała Pani opiekę jak również zarządzała mieszkaniem . Swój tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wywodzi Pani z faktu użytkowania mieszkania i regulowania wszystkich opłat z nim związanych.Pełnomocnictwo notarialne jak Pani sama stwierdza, z chwilą śmierci właściciela mieszkania straciło ważność, zatem użytkowanie i ponoszenie opłat za lokal mieszkalny pomimo posiadania stałego w nim zameldowania nie stanowi tytułu prawnego do przedmiotowego lokalu.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ stwierdza, iż brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu uniemożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych na remont i modernizację tego lokalu mieszkalnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach informuje, iż:

 • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia,
 • interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organ kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY