Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w opisanym przypadku możemy zastosować szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. u. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

sygnatura: 1432/PP/P/440-158/14a/05/KC

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

data: 2004-09-13

słowa kluczowe:dostarczanie towarów, dostawa towarów, marża, podatek od towarów i usług, towar używany

Stan faktyczny:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż klientom indywidualnym i firmom, używanych samochodów osobowych sprowadzonych z USA. Przy zakupie firma z USA wystawia fakturę, na której jest uwzględniona cała kwota należna do zapłaty. Przy przejściu towaru przez granicę, Strona otrzymuje dokument SAD, opłaca akcyzę, cło i podatek VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem podatnika może on zastosować szczególną procedurę, polegającą na opodatkowaniu marży, do przedmiotowej dostawy.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt. 4 ustawy, na potrzeby rozdziału 4 ustawy - szczególne procedury, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt. 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.
W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności gospodarczej lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku /art. 120 ust. 4/.
Przepis ust. 4 dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 lub art. 113,
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie u ust. 4 i 5,
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt. 2 lub art. 113,
  5. podatników podatku od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Reasumując, ponieważ warunki, o których mowa powyżej /dostawa towarów używanych, nabytych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, do dalszej odsprzedaży, lub importowanych w celu odsprzedaży, nabyte od osoby nibędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej/ zostały spełnione, Strona może skorzystać ze szczególnej procedury przy dostawie towarów używanych.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.
Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY