Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy niezależnie od rozliczania się metodą "VAT marża" do dostawy towarów używanych możemy stosować zasady ogólne opodatkowania?

sygnatura: 1432/PP/P/440-157/14a/05/KC

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

data: 2004-09-13

słowa kluczowe:marża, ogólne zasady opodatkowania, podatek od towarów i usług, towar używany

Stan faktyczny:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż klientom indywidualnym i firmom, używanych samochodów osobowych sprowadzonych z USA. Przy zakupie firma z USA wystawia fakturę, na której jest uwzględniona cała kwota należna do zapłaty. Przy przejściu towaru przez granicę, Strona otrzymuje dokument SAD, opłaca akcyzę, cło i podatek VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy, można jednocześnie stosować te dwie metody rozliczeń.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Ze stanu faktycznego przestawionego w zapytaniu wynika, iż podatnik dokonuje dostawy towarów używanych. Do części dostaw stosuje szczególne procedury rozliczania na podstawie marży, do części zasady ogólne.
Zgodnie z art. 120 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy tych towarów.

System opodatkowania na zasadzie marży ma charakter fakultatywny tzn. podatnik może podjąć decyzję o opodatkowaniu towarów używanych (w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w art. 120 ust. 10), w systemie marży bądź na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 120 ust. 15 ustawy o VAT jeżeli podatnik oprócz zasad o których mowa wyżej (tj. gdy podstawą opodatkowania jest marża) stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; W odniesieniu do dostawy, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tym przepisie. Stosownie bowiem do ww. art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą m.in. dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Reasumując w świetle powyższego prawidłowo rozlicza Pan dostawę towarów używanych po 01.05.2004 roku przy zastosowaniu szczególnej procedury, w której to podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest marża. Jednocześnie organ podatkowy zwraca uwagę na brzmienie przepisów przejściowych tj. art.171 i art. 174 ustawy o VAT.

Jeżeli zatem, Strona nabędzie samochód od podatnika VAT, który przy sprzedaży naliczył podatek należny, przy jego dostawie nie stosuje opodatkowania na zasadzie marży, lecz zasady ogólne tj. nalicza podatek VAT.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.
Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY