Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy sposobu dokonywania amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych w przypadku jej ulepszenia.

sygnatura: PB-III-423-7-05

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

data: 2004-08-04

słowa kluczowe:amortyzacja, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne, ulepszenie

POSTANOWIENIE

Stosownie do art.l4a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko .......... Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2005 r., który wpłynął w dniu 08.06.2005 r., - uzupełnione pismem z dnia 29.06.2005 r. (wpływ 01.07.2005) - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej sposobu dokonywania amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych w przypadku jej ulepszenia, j e s t p r a w i d ł o w e.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Pismem z dnia 24.06.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 29.06.2005 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wątpliwości Strony dotyczą prawidłowego sposobu dokonywania przez podatnika amortyzacji środka trwałego w sytuacji, gdy w okresie jego użytkowania podatnik dokonał jego ulepszenia. Powyższe zagadnienie zobrazowano przy założeniach:
- wartość początkowa inwestycji w obcych środkach trwałych wynosi 1.000.000,00 zł ;
- ulepszenie, przyjęte na 31 grudnia drugiego roku amortyzacji - wartość 1.000.000,00 zł ;
- amortyzacja metodą liniową przy przyjętym okresie amortyzacji 10 lat (art. 16j ust. 4 pkt 1).

Według Spółki do wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych dodana jest wartość ulepszenia zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i od łącznej kwoty liczona jest amortyzacja, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1, czyli przez dwa lata odpisy amortyzacyjne wyliczone po 100 tys. rocznie, a od trzeciego roku (po dodaniu w drugim roku wartości ulepszenia do wartości początkowej) po 200 tys. rocznie i odliczenie amortyzacji kończy się w 11 roku. Zdaniem podatnika ten sposób jest najbardziej prawidłowy.

Stosownie do art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r Nr 54, poz. 654 ze zmianami) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowe, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przejęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. W tym więc znaczeniu pojęcie "ulepszenia" wskazuje, iż powyższe działania, uznane za ulepszające używany już przez podatnika środek trwały, mają wpływ na powiększenie jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych na to ulepszenie.
Od tak ustalonej wartości początkowej ulepszonej inwestycji w obcych środkach trwałych należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych według stawki dotychczasowej, tj. w sytuacji Spółki 10% wartości środka trwałego rocznie.
Stosownie bowiem do art. 16h ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyboru metody amortyzacji podatnik dokonuje dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzowania, przy czym roczna stawka nie może być wyższa niż 10% (okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat ). Wybraną metodę, w tym przypadku - metodę liniową, stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY