Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy od umowy o dzieło na przygotowanie dokumentacji technicznej można zastosować koszty uzyskania w wysokości 50 %?

sygnatura: PPB II/415-8/06

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

data: 2004-04-12

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, umowa o dzieło

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w ramach umowy o dzieło przygotowuje Pan dokumentację techniczną dla stacji bazowych PTC ERA. Praca polega na sporządzeniu dokumentacji, która określa ustawienie oraz rozmieszczenie anten nadawczych, rozrysowaniu stanu istniejącego i projektowanego ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania masztów i zamocowania ich do podłoża, podłączenia anten przy pomocy drogi kablowej do pomieszczenia technicznego oraz sporządzenie projektu budowlanego.

Pana zdaniem przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od należności za wykonaną pracę należy zastosować 20% koszty uzyskania przychodów.

W ocenie tutejszego organu podatkowego stanowisko Pana jest prawidłowe.Z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) wynika, że w stosunku do przychodów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w tym z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%.Natomiast z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% określone zostały w stosunku do przychodów uzyskanych przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
Aby stwierdzić czy dana praca jest przedmiotem prawa autorskiego należy posiłkować się ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904). W myśl art. 1 ust. 1 powołanej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. "Utworem" jest zatem rezultat działalności o charakterze twórczym, kreacyjnym, oryginalnym, charakteryzujący się indywidualnością.
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, urbanistyczne, muzyczne, sceniczne, choreogrficzne, pantomimiczne, audiowizualne.
Nie jest natomiast utworem taki rezultat pracy, który jest zdeterminowany przez opisywany obiekt czy zjawisko, założony cel (funkcję), który jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez osoby podejmujące się tego samego zadania. Nie można uznać za przedmiot prawa autorskiego zestawienia faktów, zgromadzenia określonych danych, bowiem nie mają charakteru twórczego, nie kreują niczego nowego. Nie jest utworem taki rezultat pracy, który jest zdeterminowany przez opisywany obiekt lub zjawisko.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że praca Pana pozbawiona jest koniecznych cech kreatywności, ponieważ od początku była zdeterminowana , podporządkowana przez opisywany obiekt i zachodzące w nim zjawiska. Nawet dobranie indywidualnych metod badania prowadzi jedynie do wyliczenia wyników pracy danego obiektu.
W związku z powyższym przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych należności należy uwzględnić 20 % koszty uzyskania przychodów.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY