Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconej dyrektorowi generalnemu rekompensaty za utratę stanowiska pracy.

sygnatura: 1472/ROP1/423/90/48/05/AW

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-04-07

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, rekompensaty pieniężne, umowa o pracę, wydatki na rzecz pracowników

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 11.03.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego 14.03.2005r.)

Postanawia

uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż rozwiązała ona umowę o pracę ze swoim dyrektorem generalnym na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 ust. 1 Kodeksu Pracy a następnie podpisała umowę porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, w której określono rekompensatę z tytułu utraty stanowiska pracy w wysokości 26 - krotności miesięcznego wynagrodzenia. Przedmiotowa rekompensata została zaliczona na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów ze stosunku pracy, od którego odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodatkowo Spółka informuje, iż w umowie o pracę zawartej pomiędzy dyrektorem generalnym a Spółką nie było zapisu o należnej rekompensacie na wypadek rozwiązania umowy o pracę, ani innych szczególnych postanowień. W trakcie trwania stosunku pracy dyrektor pełnił jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu spółki, przy czym z tego tytułu nie otrzymywał żadnych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

W związku z powyższym Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconej dyrektorowi generalnemu rekompensaty za utratę stanowiska pracy. Spółka twierdzi, że rekompensata jako wypłata dodatkowego wynagrodzenia opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest kosztem uzyskania przychodu Spółki.

Naczelnik Drugiego MUS po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami informuje co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Aby poniesiony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu w/w przepisu musi być możliwe wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym przez Spółkę wydatkiem a uzyskanym z tego tytułu przychodem. Sam fakt, iż poniesiony wydatek nie zawiera się w katalogu wyłączeń wykazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., nie przesądza bowiem o uznaniu takiego wydatku za koszt podatkowy, szczególnie w przypadku braku jakiegokolwiek związku z uzyskiwanym z tego tytułu przez Spółkę przychodem.

W przedstawionej we wniosku sytuacji mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron stosowanie do przepisu art. 30 § 1 ust. 1 Kodeksu Pracy i wypłatą z tego tytułu rekompensaty (odszkodowania) dla dyrektora generalnego w związku z utratą przez niego zajmowanego stanowiska pracy.

Kwestię wypłacania przez pracodawcę na rzecz pracowników odszkodowań reguluje art. 45 § 1 pkt.1 Kodeksu pracy, który stanowi, iż: " w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Dodatkowo należy zauważyć, iż wysokość przedmiotowego odszkodowania reguluje art. 47 #185; Kodeksu Pracy, który mówi, iż: "Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia".

Z powyższego wynika, iż obowiązek wypłaty odszkodowania przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu Pracy występuje tylko w sytuacji orzeczenia przez sąd pracy nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Obowiązek ten natomiast nie obejmuje sytuacji, w której pomiędzy pracodawcą a pracownikiem rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron. Spółka nie miała więc żadnego ustawowego obowiązku wypłaty odszkodowania czy rekompensaty za utratę przez dyrektora stanowiska pracy.

W związku z powyższym mając na względzie brzmienie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. należy stwierdzić, iż brak jest związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypłaconą przez Spółkę rekompensatą na rzecz dyrektora generalnego a osiągniętym przez nią z tego tytułu przychodem, tym bardziej, że dyrektor nie mógł już świadczyć pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego MUS postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w złożonym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY