Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w odniesieniu do stałych opłat abonamentowych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

sygnatura: 1408/PPM/443/2/05

autor: Urząd Skarbowy w Kozienicach

data: 2004-04-04

słowa kluczowe:abonament, opłata abonamentowa, podatek należny, podatek od towarów i usług, stawki podatku, ścieki, woda

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania stałej opłaty miesięcznej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - stwierdza, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 6 stycznie 2005r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmn.) w sprawie stawki opodatkowania stałej opłaty miesięcznej ustalonej w taryfie za wodę i ścieki.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Jednostka wykonuje usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz gospodarki ściekami. Od dnia 1 stycznia 2005r. Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy wprowadzono nową taryfę na wodę i ścieki. Taryfę opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U. Nr 26, poz. 257 ze zmn.).

W taryfie określono cenę za zużycie 1 m3 wody, odprowadzanie 1 m3 ścieków, stałą opłatę miesięczną oraz stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Jednocześnie zaznaczono, że do kalkulacji opłaty stałej zostały zaliczone przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych inkasentów podzielone przez ilość punktów pomiarowych.
Zdaniem Jednostki opłata stała (abonamentowa) winna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 7%.

Po przeanalizowanie stanu faktycznego oraz stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach stwierdza, iż taryfy stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmn.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W myśl par. 5 w/w rozporządzenia taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególności zawierają:

1/ceny za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy;

2/ceny za m3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzanych ścieków ;

3/stawki opłat za dostrczoną wodę, za odprowadzenie ścieków;

3/stawki opłat abonamentowych

Z uwagi na fakt, iż opłaty abonamentowe zostały dopuszczone przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy należy stwierdzić, iż opłaty te są składnikiem taryfy odpłatności za świadczone usługi związane z dostawą i odprowadzaniem ścieków. Co oznacza, że stanowią one integralną część tej odpłatności.

Jednocześnie stwierdza się, iż zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmn.):

-usługi w zakresie rozprowadzania wody (PKWiU 41.00.2)-pozycja 138 załącznik do ustawy

oraz

-usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów (PKWiU 90.0)-pozycja 153 załącznika do ustawy

podlegają opodatkowaniu wg stawki podatku 7%.

Z uwagi na powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż opłaty abonamentowe stanowią jeden z elementów należności za świadczone usługi w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków i winny być opodatkowane stawką podatkową w wysokości 7% tj. stawką właściwą dla danej usługi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach informuje:

- iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia;

- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W przypadku złożenia zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od zażalenia oraz 50 gr od każdego załącznika (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmn.)).
Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art. 222 Ordynacji podatkowej czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY