Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekazanie na podstawie umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zakupu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

sygnatura: I-2/415-15/05

autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

data: 2004-04-25

słowa kluczowe:darowizna, podatek dochodowy od osób fizycznych, zbycie praw majątkowych

Wdniu 08.03.2005r. złożyła Pani do tutejszego organu podatkowego wniosek uzupełniony w dniu 24.03.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ojciec Pani zamierza nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które od razu przekaże Pani na podstawie umowy darowizny, - tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu udziela interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest przychód z odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wyniku działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 28 ust.2 cyt. ustawy z dnia 26.07.1991r., podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości oraz określonych praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Obciążenie to związane jest z odpłatnym zbyciem m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przychód z tego tytułu powstaje jednak tylko wtedy, gdy zbycie nieruchomości i praw majątkowych jest odpłatne i nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pani wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu potwierdza Pani stanowisko w sprawie i uznaje je za prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY