Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez spółkę do przychodów konkretnych miesięcznych okresów sprawozdawczych, to stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP prawidłowym jest zaliczanie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

sygnatura: 1472/ROP1/423- 37/40/ 05/PS

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-03-30

słowa kluczowe:energia elektryczna, potrącalność kosztów, świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej, usługi ciągłe

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 25.01.2005r. ( data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2005r.).

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej pomiędzy Polską a Szwecją jest właścicielem polskiej części układu przesyłowego tj. stacji przekształtnikowej (wraz z budynkiem) oraz odcinka kabla wysokiego napięcia do granicy wód terytorialnych R.P. Przedmiotem działalności spółki nie jest sprzedaż energii a jedynie zapewnienie jej prawidłowego przesyłu pomiędzy systemami elektroenergetycznymi obu państw.

W związku z prowadzoną działalnością, polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej Spółka ponosi w sposób ciągły określone wydatki niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) miało miejsce świadczenie usług przesyłania energii. Na wydatki te składają się następujące koszty :

1) konserwacji i utrzymania sprawności technicznej układu przesyłowego,

2) sprawowania nadzoru i kontroli nad przesyłem energii ( przy braku transmisji z zapewnieniem technicznej gotowości do przesyłu),

3) ochroną i monitoringiem układu przesyłowego,

4) zaopatrzeniem stacji przekształtnikowej w energię elektryczną ( dla potrzeb własnych stacji),

5) doradztwem technicznym związanym z utrzymaniem stacji,

6) przyłączeniem stacji przekształtnikowej do polskiego systemu przesyłu energii,

7) inne ogólne koszty bieżącej działalności Spółki m. in. amortyzacji, doradztwa prawnego, zakupu usług księgowych, telekomunikacyjnych i materiałów biurowych, koszty finansowe i koszty działalności Zarządu.

Według stanowiska spółki z uwagi na fakt, że nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich ww. wydatków ponoszonych przez spółkę do przychodów konkretnych miesięcznych okresów sprawozdawczych, to stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP prawidłowym jest zaliczanie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Naczelnik II MUS po zapoznaniu się z przedstawionymi we wniosku okolicznościami stwierdza co następuje:

Prawidłowe ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków ponoszonych przez spółkę powinno nastąpić w oparciu o treść przepisu z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Przepis ten stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym którego dotyczą, tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe ; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rodzaj ponoszonych przez Podatnika wydatków (w okresach miesięcznych odpowiadających okresom rozliczeniowym) nie pozwala na precyzyjne ich przyporządkowanie do konkretnych przychodów uzyskiwanych przez spółkę. Przedmiotowe wydatki (wymienione w punktach od 1 do 6 niniejszego postanowienia) będąc koniecznymi dla utrzymania sprawności technicznej układu przesyłowego są ponoszone w sposób ciągły niezależnie od tego, czy w danym miesiącu miał miejsce fakt świadczenia usług przesyłowych przez Podatnika. W celu rozpoznania momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy ustalić sposób powiązania konkretnych kosztów z konkretnymi przychodami.

Rodzaj ponoszonych wydatków wskazuje, że mamy tu doczynienia z kosztami pośrednimi charakteryzującymi się tym, że nie można ich ściśle powiązać z osiąganymi przychodami, jakkolwiek ich ponoszenie jest niezbędne dla ich uzyskiwania. W przedstawionej sytuacji ponoszone przez spółkę koszty - związane z konserwacją i utrzymaniem sprawności technicznej układu przesyłowego, ochroną i monitoringiem układu przesyłowego, zaopatrzeniem stacji w energię (dla potrzeb własnych stacji), doradztwem technicznym związanym z utrzymaniem stacji, przyłączeniem stacji do polskiego systemu przesyłu energii, sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przesyłem energii i zapewnieniem technicznej gotowości do przesyłu - należy kwalifikować jako za koszty pośrednie o charakterze ogólnym i rozpoznawać dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia.

W opisanym stanie faktycznym, w związku z brakiem możliwości precyzyjnego powiązania ponoszonych kosztów w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) z uzyskiwanymi w związku z ich ponoszeniem przychodami należy - zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy - zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Ponadto, wymienione przez Wnioskodawcę koszty związane z zakupem : usług księgowych, telekomunikacyjnych, prawnych, materiałów biurowych oraz koszty finansowe i koszty działalności zarządu, ponoszone w związku z całokształtem działalności Podatnika, mając charakter kosztów ogólnych funkcjonowania podmiotu należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia - gdyż nie jest możliwe ustalenie ich związku z konkretnie uzyskiwanym przychodem.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik II MUS postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.Na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie składane w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem tutejszego organu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY