Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

sygnatura: IIIPP/443/1/05

autor: Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju

data: 2004-03-04

słowa kluczowe:kantor wymiany walut, kasa rejestrująca, obowiązek podatkowy

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług kantoru wymiany walut zakwalifikowanych do usług pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 65-67 wymienionych w poz. 15 załącznika rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706). Udział obrotów z tytułu sprzedaży tych usług w obrotach ogółem Spółki w 2004 r. był większy niż 70 %. W stosunku do Spółki nie istniał wcześniej obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Spółka zadaje pytanie, czy prowadzenie kantoru wymiany walut zwalnia spółkę w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących.

Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki uwzględniając wyżej przedstawiony stan faktyczny w oparciu o przepis § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w 2005 r. jako podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej, jednak zwolnienie powyższe utraci moc z dniem 1 września 2005 r. jeżeli w pierwszym półroczu 2005 r. udział wartości obrotów z tytułu sprzedaży usług kantoru wymiany walut w całych obrotach Spółki będzie równy lub mniejszy niż 70%.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: W świetle art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie jednak z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1 - 39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział wartości obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był większy niż 70%, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie powyższe, zgodnie z § 3 ust. 2 tego rozporządzenia, traci moc z dniem 1 września 2005 r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2005r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%.W świetle ww. przepisu oraz w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, że skoro w stosunku do Spółki wcześniej nie powstał obowiązek ewidencjonowania a w 2004 r. udział wartości sprzedaży z tytułu usług kantoru wymiany walut w obrotach ogółem Spółki przekroczył 70%,to Firma w 2005 r. korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej. Zwolnienie powyższe, zgodnie z § 3 ust. 2 tego rozporządzenia utraci moc z dniem 1 września 2005 r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2005 r. udział obrotów ze sprzedaży usług kantoru wymiany walut, w obrotach ogółem Spółki z działalności wymienionej w art. 111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie równy lub niższy niż 70%. W związku z powyższym stanowisko Spółki zawarte we wniosku w sprawie korzystania ze zwolnienia w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, na dzień wydania niniejszego postanowienia tutejszy organ podatkowy uznaje za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY