Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy małżonkowie mogą łącznie opodatkować swoje dochody za 2006 rok w przypadku zniesienia w listopadzie 2006 umowy o wyłączeniu wspólności ustawowej majątku małżonków?

sygnatura: DD/406-50/06

autor: Urząd Skarbowy w Chełmie

data: 2001-07-09

słowa kluczowe:opodatkowanie łączne małżonków, wspólność majątkowa, wyłączenie

Postanowienie

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać przedstawione stanowisko jako nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 27 października 2006r. Podatnik wystąpił w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej łącznego opodatkowania małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 1999r. zawarł z małżonką umowę o wyłączeniu wspólności ustawowej majątku, którą zamierza znieść w listopadzie 2006r. W związku z czym Podatnik planuje z osiągniętych dochodów za 2006 rok rozliczyć się wspólnie z żoną. We wniosku Podatnik prezentuje stanowisko, iż może rozliczać się wspólnie z małżonką za 2006r.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn.zm./ małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów /przychodów/ opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Przesłankami wspólnego opodatkowania małżonków określonymi w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są zatem:
1. podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
2. istnienie wspólności majątkowej i pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
3. nieosiąganie przez któregokolwiek z małżonków dochodów opodatkowanych 19% tzw. liniowym podatkiem dochodowym oraz dochodów (przychodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w odrębnej ustawie,
4. wyrażenie wniosku we wspólnym zeznaniu podatkowym.
Przy czym zauważa się, iż przesłanki te muszą wystąpić łącznie. To zaś oznacza, iż warunek istnienia wspólności ustawowej dotyczy całego roku podatkowego.

W świetle powyższego, przywilej wspólnego opodatkowania dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonkami, w jakimkolwiek okresie roku podatkowego, rozdzielności majątkowej.Małżonkowie, którzy chcą korzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów za dany rok podatkowy, muszą być zatem małżeństwem ze wspólnością majątkową przez cały okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wymienione przepisy Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że Podatnikowi nie przysługuje prawo do łącznego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2006 roku w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Niniejsza interpretacja odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY