Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn od nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego pomiędzy osobami, które nie są zaliczone do I grupy podatkowej wg przepisów ustawy o podatku od sadków i darowizn na zasadach ogólnych (art. 7 ust. 1) jest prawidłowe?

sygnatura: VPM/436-2/05

autor: Urząd Skarbowy w Będzinie

data: 2001-07-05

słowa kluczowe:podatek od spadków i darowizn, zniesienie współwłasności

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Małżonkowie X i Y (nie spokrewnieni ze sobą) są współwłaścicielami po #189; części, w ustawowych wspólnościach, nieruchomości o powierzchni 1358 m#178;, którą nabyli jako działkę niezabudowaną w 1999 r. na podstawie umowy sprzedaży. Każdemu z małżeństw, w 2000 r. zostały wydane pozwolenia na budowę domów mieszkalnych na wspólnej nieruchomości.

Małżonkowie X w okresie 2000-2003 wznieśli, w całości ze swoich środków, budynek mieszkalny, natomiast małżonkowie Y nie rozpoczęli budowy.

Następnie w 2005 r. został dokonany podział geodezyjny nieruchomości, w wyniku którego powstały dwie działki, każda o powierzchni 679 m#178;, przy czym na jednej z nich znajduje się budynek wybudowany przez małżonków X, druga pozostaje niezabudowana. Podział powyższy nieruchomości dokonany został w celu wyjścia ze współwłasności i miał polegać na nabyciu przez małżonków X działki zabudowanej a małżonków Y działki niezabudowanej - bez obowiązku dopłaty.

Zdaniem wnioskodawcy, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn od nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego pomiędzy osobami, które nie są zaliczone do I grupy podatkowej wg przepisów ustawy o podatku od sadków i darowizn, należy ustalić w ten sposób, iż od wartości rynkowej przedmiotu zniesienia współwłasności odliczyć długi i ciężary (w omawianym przypadku wartość nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na budowę budynku mieszkalnego) zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Następnie, mając obliczoną czystą wartość przedmiotu zniesienia współwłasności, ustalić czy zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, współwłaściciele nabyli, w drodze tego zniesienia współwłasności, nieruchomości o wartości przewyższającej dotychczasowe udziały we współwłasności.

Zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1514 z późn. zm.), podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem między innymi nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 zwalnia się od tego podatku, w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej. Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1, stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast ust. 6 tego artykułu stanowi, że przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Mając na uwadze obie regulacje, należy uznać iż art. 7 ust. 6 powinien być stosowany łącznie z przepisem art. 7 ust. 1. Taka wykładnia uzasadniona jest przede wszystkim tym, że cała ustawa reguluje opodatkowanie czynności nieodpłatnych i nie można przyjąć, że strony nieodpłatnego zniesienia współwłasności mają być w gorszej sytuacji podatkowej niż strony innej czynności nieodpłatnej np. darowizny. Należy zatem od wartości rynkowej przedmiotu zniesienia współwłasności odliczyć długi i ciężary (w omawianym przypadku wartość nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na budowę budynku mieszkalnego) i w ten sposób ustalić czystą wartość przedmiotu zniesienia współwłasności a następnie ustalić czy zgodnie z art. 7 ust. 6, współwłaściciele nabyli, w drodze tego zniesienia współwłasności, nieruchomości o wartości przewyższającej dotychczasowe udziały we współwłasności. W związku z powyższym, stanowisko Pani w sprawie dotyczącej ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn od nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego pomiędzy osobami, które nie są zaliczone do I grupy podatkowej wg przepisów ustawy o podatku od sadków i darowizn, jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY