Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nasza firma powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od należności wpłacanej dla szwajcarskiego urzędu patentowego za ochronę naszego znaku towarowego, na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 10% kwoty brutto tej należności?

sygnatura: 1473/755/KDO/423/10/07/ES

autor: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2001-02-01

słowa kluczowe:opłata administracyjna, zagraniczne osoby prawne, zryczałtowany zwrot podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A. z września 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

Czy nasza firma powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od należności wpłacanej dla szwajcarskiego urzędu patentowego za ochronę naszego znaku towarowego, na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 10% kwoty brutto tej należności?

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z września 2006r. XXX S.A. wystąpiła do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w stanie faktycznym jak niżej.

Spółka XXX S.A. posiada zarejestrowany w polskim urzędzie patentowym znak towarowy. W związku z dynamicznie rozwijającą się współpracą z kontrahentami ze Szwajcarii, a co za tym idzie wprowadzaniem coraz większej ilości produktów Spółki na tamten rynek, firma chce zabezpieczyć własny znak towarowy, przed ewentualną konkurencją. Biorąc pod uwagę dobro spółki ma wystąpić ona do szwajcarskiego urzędu patentowego o zastrzeżenie jej znaku towarowego. Za powyższą usługę Spółka będzie musiała uiścić opłatę.

Pytanie Spółki brzmi:

Czy nasza firma powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od należności wpłacanej dla szwajcarskiego urzędu patentowego za ochronę naszego znaku towarowego, na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 10% kwoty brutto tej należności?

Stanowisko Spółki:

Zdaniem podatnika zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, sporządzoną w Brnie 02.09.1991r. Firma powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% uiszczanej opłaty, chyba że otrzyma ona od szwajcarskiego urzędu patentowego certyfikat rezydencji, dzięki któremu podatek dochodowy od w/w należności zostanie zapłacony przez urząd patentowy na terenie Szwajcarii.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę we wniosku oraz obowiązujący stan prawny Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza co następuje.

W ocenie organu podatkowego należności wypłacone dla szwajcarskiego urzędu patentowego za ochronę znaku towarowego, na terenie Konfederacji Szwajcarskiej stanowią opłaty administracyjne, które nie mieszczą się w kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), którego brzmienie nie uległo zmianie po dniu 01.01.2007r.. W związku z tym wymienione należności nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody z tego rodzaju opłat administracyjnych stanowią zyski z działalności gospodarczej bądź też inne dochody tych podmiotów opodatkowane w myśl art. 7 lub art. 21 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993r. Nr 22 poz. 92) ? tylko w państwie rezydencji świadczeniodawcy.

W związku z powyższym nie znajdują w niniejszej sprawie zastosowania przepisy art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Spółka nie ma obowiązku jako płatnik pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat. Spółka nie ma także obowiązku dokumentowania miejsca siedziby podatnika zagranicznego dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Reasumując postanowiono jak w sentencji.

Udzielana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY