Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Prowadzę działalność gospodarczą, której przedmiotem jest ?świadczenie usług charakteryzatorskich? Zgodnie z wpisem do działalności gospodarczej z dnia 16.12.2004r. przedmiot wykonywanej działalności określono wg. PKD 92.20.Z ? Działalność radiowa i telewizyjna. Wykonuję usługi charakteryzacyjne na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Usługi te związane są z produkcją programu telewizyjnego. Usługi charakteryzatorskie dla Telewizji Polskiej mieszczą się w grupowaniu PKWiU nr 92.20.12.00.00. Czy wykonywana przeze mnie działalność korzysta ze zwolnienia z podatku VAT? Na podstawie przepisów ustawy o VAT wynika, że ze zwolnienia z opodatkowania korzystają m.in. usługi związane z kulturą ?ex 92? (zał. 4). Stoję na stanowisku, że wykonuję faktycznie usługi w zakresie kultury, bowiem telewizja należy do strefy kultury, zatem ? korzystające ze zwolnienia z podatku VAT.

sygnatura: P-2-443/19/05

autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

data: 2004-04-12

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1 , art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia .01.2005r. (data wpływu 01.02.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 22.02.2005 r. (data wpływu 25.02.2005) i pismem z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu 4.04.2005r.), dotyczącego zapytania odnośnie prawa do korzystania z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług charakteryzacji dla Telewizji Polskiej S.A. podzielam Pani stanowisko w sprawie.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 1.02.2005 r. (uzupełnionego pismem z dnia 25.02.2005 r. i pismem z dnia 4.04.2005 r.) stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pani usługi dla Telewizji Polskiej S.A. w zakresie charakteryzacji, które wg Pani oświadczenia zaklasyfikowane są do symbolu PKWiU 92.20.12.00.00 informuję, że zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ) zwalnia się od podatku usługi wymienione w zał. Nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz. 12 wymienione zostały usługi publiczne radia i telewizji (PKWiU 92.20 ), z wyłączeniem:

  1. usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi
  2. działalności agencji informacyjnych.

Świadczenie usług sklasyfikowanych w grupowaniu 92.20.12-00.00 jako ,,usługi telewizji"" do których zalicza się usługi produkcji filmów i audycji telewizyjnych realizowanych w studiach telewizyjnych dla własnych potrzeb nadawcy programu TV łącznie z organizowaniem zaplecza techniczno-socjalnego (w tym usługi charakteryzacji) zgodnie z zakresem wynikającym ze scenariusza dla potrzeb realizacji filmów i audycji telewizyjnych podlega zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Natomiast zwolnienie to nie obejmuje usług związanych z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi. Powyższa interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego oraz klasyfikacji statystycznej przedstawionej przez Panią we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY