Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowanie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu

sygnatura: IPPP2/443-1605/08-2/AS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:odrębna własność lokalu, opodatkowanie, spółdzielnie mieszkaniowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Wniosek ORD-IN: [ 987 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008r. (data wpływu 29 października 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 1979r. Wnioskodawca wraz z żoną otrzymał ze Spółdzielni Mieszkaniowej przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego, jak i obecnie obowiązującą ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli małżonkowie otrzymali mieszkanie spółdzielcze lokatorskie i wnieśli wkład mieszkaniowy wymagany na to mieszkanie wystarczyło, aby jeden z małżonków był członkiem Spółdzielni, mimo że wkład mieszkaniowy był objęty wspólnością małżeńską ustawową. W związku z tym żona Wnioskodawcy została członkiem i na nią został wydany przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do przedmiotowego lokalu.

Żona Wnioskodawcy zmarła w .....r., w związku z tym, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), Wnioskodawca wystąpił do Spółdzielni Mieszkaniowej o przyjęcie go w poczet członków Spółdzielni i zawarcie z nim umowy o ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłej żony. Zgodnie z powołanym art. 14 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Wnioskodawca został przyjęty w poczet członków (decyzja zarządu Spółdzielni z dnia 22.10.2008r.) i w dniu 23.10.2008r. Spółdzielnia zawarła umowę z Wnioskodawcą o ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłej żony.

Mieszkanie to nie było przez Wnioskodawcę zasiedlone po 30 kwietnia 2004r., ponieważ zamieszkał on w tym mieszkaniu wraz z żoną od dnia jego przydziału, tj. od 27.11.1979r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w tej sytuacji, chcąc przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego, będzie miał zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i nie wystąpi opodatkowanie 7% stawką podatku od towarów i usług...

Czy w tej sytuacji, chcąc przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego, będzie miał zastosowanie art. 153 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkowanie 7% stawką podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on płacić podatku VAT z art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ mieszkanie to zostało zasiedlone w 1979 roku i to zasiedlenie trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.Z powyższego wynika, iż czynności związane m.in. z ustanowieniem na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu, własnościowego prawa do lokalu oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zostały zrównane z dostawą towaru.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania również w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu stanowi dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku (jeżeli umowa o przekształceniu jest zawierana w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego). Jednakże przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach przekształcania przysługującego członkowi spółdzielni prawa do lokalu, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 01 maja 2004r. Przepis art. 153 ust. 2 ww. ustawy, ustanawia dwa warunki, które muszą być łącznie spełnione, aby czynność przekształcenia prawa była wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług: po pierwsze - ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r., po drugie - zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r.

W przedmiotowej sytuacji faktycznej, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004r. Oznacza to, że w takim przypadku art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług nie znajduje zastosowania, lecz art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż w takim przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY