Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Sprzedaż działek z majątku osobistego nie podlega VAT

sygnatura: IPPP3/443-59/08-4/RK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:darowizna, działki, grunty, majątek osobisty

Wniosek ORD-IN: [ 313 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2008 r. (data wpływu 20.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • nie odprowadzania podatku od sprzedaży pięciu działek
  • nie odprowadzania podatku od darowizny dwóch działek
  • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.10.2008 r. wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z dnia 05.12.2008 r. (data wpływu 09.12.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • nie odprowadzania podatku od sprzedaży pięciu działek,
  • nie odprowadzania podatku od darowizny dwóch działek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i związane z nim zdarzenia przyszłe.

Nieruchomość rolna została nabyta na podstawie Aktu Własności Ziemi ... - majątek osobisty, odziedziczony po rodzicach. W roku 1999 Urząd Gminy w drodze uchwały dokonał przekwalifikowania gruntu rolnego na teren zabudowany zagrodowej z mieszkaniowo - usługową.

Gospodarstwo rolne prowadzone było do roku 2008. W roku 2008 w/w nieruchomość została podzielona na 7 działek budowlanych. Wnioskodawca podniósł, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca w uzupełnieniu Wniosku wskazał, iż działalności usługowej rolniczej nie prowadził i nie prowadzi, oraz nie sprzedawał produktów rolnych. W ciągu 5 ostatnich lat nie nabywał i nie zbywał żadnych nieruchomości nie podjął żadnych czynności zmierzających do uatrakcyjnienia gruntu. Ponadto wskazał, iż nie zamierza sprzedawać innych nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy od sprzedaży 5 działek należy odprowadzić podatek VAT...
  2. Czy od działek zbytych w drodze darowizny należy odprowadzić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaży działek budowlanych powstałych z podziału nieruchomości odziedziczonej przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą nie jest opodatkowana VAT.

Sąd w.. uznał, że jeśli osoba fizyczna sprzedaje swój majątek nie występuje w roli przedsiębiorcy, nie prowadzi działalność gospodarczej, to nie jest podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży działek. Nieistotna jest w takim przypadku częstotliwość tych czynności (sygn akt III .....).

Sprzedaż nieruchomości podzielonej na kilka odrębnych działek budowlanych, należących do majątku osobistego, nie jest profesjonalną działalnością gospodarczą. Nie trzeba więc płacić od tego VAT.

Jeżeli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży działek budowlanych wydzielonych z jej prywatnego majątku, ale nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, to sam fakt dokonania sprzedaży nie powoduje, iż sprzedając staje się podatnikiem VAT. Dotyczy to także, gdy sprzedaż ma charakter częstotliwy.

Tym samym sprzedaż dokonywana w powyższych warunkach przez osobę fizyczną nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.. Tak orzekł NSA w składzie siedmiu sędziów w wyroku z dnia 29.10.2007 r. (I FPS3/).

NSA w wyroku z 24.04.2007 r. (IFSK 603/) podkreślił, że można opodatkować sprzedaż kilku działek tylko wtedy, gdy zamiar sprzedaży pojawi się już w momencie ich nabycia, nie zaś w momencie podziału geodezyjnego, jednej nieruchomości gruntowej na kilka mniejszych. Chodzi o sytuacje, gdy grunt kupiono świadomie, w celu jego odsprzedaży różnym nabywcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei, stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika, iż z działalnością gospodarczą mamy do czynienia jeżeli podmiot wykonując określone czynności działa w charakterze producenta, handlowca lub usługodawcy i ma zamiar wykonywać tego typu czynności częstotliwie. Ponadto ustawa katalog podatników poszerza o podmioty, które mimo, że czynność wykonały jednorazowo, jednak działały z zamiarem jej powtarzania.

Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia ,,częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie (więcej niż jeden raz).

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Na tle tak przedstawionego stanu sprawy należy stwierdzić, iż planowana sprzedaż 5 działek wydzielonych z gruntu odziedziczonego po rodzicach nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie dokonana przez osobę fizyczną z majątku osobistego poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej.

Przez dostawę towarów rozumie się również - w myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że każde przekazanie należących do przedsiębiorstwa podatnika towarów bez wynagrodzenia (w szczególności darowizny), niezależnie od tego, czy następują one na cele prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie, uznać należy za opodatkowaną dostawę towarów, z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 7 ust. 3 ustawy (tj drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.) - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, iż Wnioskodawca planuje również darowiznę 2 działek. Zatem w świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że przedmiotowa darowizna nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: bowiem dokonana zostanie z majątku osobistego, o którym mowa wyżej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY