Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy kwoty zapłaconych opłat dotyczących czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0", związanych z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, stanowią koszt podatkowy w całości w momencie ich poniesienia, czy też powinny być rozliczane proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej, której dotyczą?

sygnatura: ILPB3/423-659/08-4/KS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:koszty pośrednie, koszty uzyskania przychodów, opłata leasingowa, opłata wstępna, potrącalność kosztów

Wniosek ORD-IN: [ 369 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2008 r. (data wpływu 10.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 21 listopada 2008 r. (data wpływu 24.11.2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie placówek gastronomicznych. W roku 2008 Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest leasing samochodu osobowego wykorzystywanego przez Spółkę w wykonywaniu prowadzonej działalności.

Zawarta umowa spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie zawartej umowy, Spółka była zobowiązana do zapłaty tzw. czynszu inicjalnego oraz tzw. czynszu ,,0", stanowiących odpowiednio 5% i 25% wartości ofertowej przedmiotu leasingu. Czynsz inicjalny płatny był w chwili zawarcia umowy, natomiast czynsz ,,0" w momencie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, czyli także przed rozpoczęciem korzystania z przedmiotu leasingu. Pozostałą wartość przedmiotu leasingu Spółka winna uiszczać w 35 ratach w odstępach miesięcznych od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Poniesienie na rzecz Finansującego opłat czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0" było warunkiem podpisania umowy leasingowej i oddania przedmiotu leasingu Korzystającemu.

Spółka zaliczyła zarówno czynsz inicjalny, jak i czynsz ,,0" w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w roku 2008.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwoty zapłaconych opłat dotyczących czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0", związanych z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, stanowią koszt podatkowy w całości w momencie ich poniesienia, czy też powinny być rozliczane proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej, której dotyczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, obydwie opłaty: zarówno czynsz inicjalny, jak i czynsz ,,0", stanowiły warunek zawarcia umowy i wydania przedmiotu leasingu. W opinii Spółki, winny być ujęte w kosztach uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Mają one charakter opłat nieprzypisanych do poszczególnych rat leasingowych. Są one powiązane z uzyskaniem przez Spółkę przychodu, ponieważ bez ich poniesienia Spółka nie mogłaby korzystać z leasingowego środka trwałego, który wykorzystywany jest w działalności gospodarczej generującej przychody. Nie można ich bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający ich potrącenie. Zapłata tych czynszów jest warunkiem wstępnym do zawarcia umowy leasingu. Musi być poniesiona w celu spełnienia dalszych warunków umowy.

Opłaty powyższe, zdaniem Spółki, nie tyle dotyczą samego trwania umowy leasingu, lecz prawa do skorzystania z niego. Opłata jest wnoszona przez Korzystającego zanim leasing zostanie uruchomiony i to właśnie od tych opłat zależy, czy w ogóle do niego dojdzie. Nie jest to wydatek dotyczący okresu przekraczającego rok podatkowy. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są one potrącalne w dacie ich poniesienia i nie powinny być rozliczane przez cały okres trwania umowy.

Stanowisko takie znajduje także poparcie w orzecznictwie WSA (wyroki WSA w Warszawie z dnia 17.06.2008 r. sygn. III SA/Wa 24/08 oraz z dnia 08.08.2008 r. sygn. SA/Wa 221/08).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zgodnie z art. 17a pkt 1 tej ustawy ilekroć w rozdziale tym jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

W ocenie Spółki, przedmiotowa umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie zatem do powołanego w zdaniu poprzednim przepisu, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

  1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Cytowany przepis art. 17b ust. 1 ustawy nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynikające z umowy leasingu opłaty. Rozstrzygając kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat dot. czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0", należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów, które zostały uregulowane w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast art. 15 ust. 4d ww. ustawy stanowi, iż koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Należy podkreślić, iż bez względu na nazewnictwo (czynsz inicjalny, czynsz ,,0") - jeżeli uiszczenie wynikające z umowy leasingu określonych kwot jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia) to - z uwagi na tę właśnie rolę - należy przyjmować, że są to koszty dotyczące całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającą rok podatkowy. Z tego względu, opłaty te, wymagalne w dniu zawarcia przedmiotowej umowy, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu jej trwania.

W związku z powyższym, przedmiotowe opłaty, mimo że poniesione były jednorazowo, dotyczą ściśle określonego okresu trwania umowy leasingu, przekraczającego rok podatkowy. Opłaty te, pomimo ich uiszczenia w momencie podpisania umowy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, posiadają charakter opłat wstępnych, warunkujących rozpoczęcie realizacji umowy leasingu.

Mając na uwadze treść ww. przepisów oraz przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, należy stwierdzić, że opłaty dot. czynszu inicjalnego oraz czynszu ,,0" są kosztem pośrednim, który Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY