Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy wykonywana przez Gminę inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową parkingu (zadanie przebudowy odcinków ul. ... wraz z łącznikiem, w skład inwestycji wchodzi również budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przebudowywanych ulic), w części związanej z inwestycją niedrogową, której wykonanie ciąży na Spółce, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i w celu wykonania której Spółka przekazuje Gminie środki finansowe na jej realizację spełnia warunki dla uznania jej za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług przez Gminę na rzecz Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?2. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować świadczenie przez Gminę na rzecz Spółki usługi na warunkach określonych w pytaniu 1 (pod warunkiem, że na pytanie 1 zostanie udzielona odpowiedź pozytywna)?

sygnatura: ILPP1/443-978/08-2/AI

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:drogi, gmina, inwestycje, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 1005 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Gmina w ramach wykonywania zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zamierza rozpocząć inwestycję drogową - przebudowę odcinków ul. X i Z wraz z łącznikiem. W skład inwestycji wchodzi również budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przebudowywanych ulic. Są to drogi gminne, a przedmiotowa inwestycja jest objęta Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy na lata 2008-2012. Jednocześnie Spółka, prowadząca działalność deweloperską aktualnie realizuje inwestycję stanowiącą osiedle mieszkaniowe umiejscowione na działce gruntu położonej przy ulicy, która będzie przebudowywana w ramach opisanej powyżej inwestycji drogowej Gminy. Ponadto, miejsca parkingowe, które budowane będą w pasie drogowym przebudowywanej drogi, znajdują się na wysokości nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja mieszkaniowa ww. spółki deweloperskiej. Parking ten będzie miał charakter ogólnodostępny.

Przebudowa odcinków ul. X i Z wraz z łącznikiem oraz budowa miejsc parkingowych stanowi dla Spółki obowiązek wynikający z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), z zastrzeżeniem, iż Spółka zobowiązana jest do wykonania tej inwestycji jedynie w części spowodowanej inwestycją niedrogową. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Przepis art. 16 ust. 2 cyt. ustawy stanowi natomiast, iż szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Mając na uwadze powyższe, Gmina oraz Spółka zawarły umowę o współfinansowanie przedmiotowej inwestycji drogowej, na podstawie której Spółka zobowiązała się do przekazania Gminie środków finansowych celem partycypacji w kosztach realizacji opisanej powyżej inwestycji drogowej. W przedmiotowej umowie Spółka oświadczyła, że jego partycypacja w kosztach realizacji inwestycji drogowej wyniesie określoną w umowie kwotę, co potwierdziła Gmina, a kwotę tę Spółka przekaże na rachunek bankowy Gminy w terminie określonym w umowie. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do pokrycia 100% kosztów budowy miejsc parkingowych zgodnie z faktycznymi kosztami robót, które zostaną określone powykonawczo. Należy zaznaczyć, że strony umowy wyodrębniły osobno środki finansowe na partycypację w budowie drogi oraz parkingu wyłącznie ze względu na to, iż wysokość środków na współfinansowanie drogi została ustalona już w momencie zawarcia umowy i jest stała. Natomiast wysokość środków na finansowanie budowy parkingu, wskazana w umowie, ma charakter zaliczki i będzie określona dopiero na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Jednocześnie Gmina zobowiązała się, że po dokonaniu przez Spółkę zapłaty kwoty partycypacji oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów budowy miejsc parkingowych, bez zbędnej zwłoki dokona czynności niezbędnych do wszczęcia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, który wykona przedmiotową inwestycję drogową. Umowę z wykonawcą zawrze Gmina.

Zaznaczyć należy, że zarówno na mocy ww. umowy o współfinansowanie, jak i na mocy żadnej innej czynności prawnej nie dojdzie do ustanowienia jakichkolwiek praw zarówno do remontowanej drogi jak i miejsc parkingowych na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy wykonywana przez Gminę inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową parkingu (zadanie przebudowy odcinków ul. X i Z wraz z łącznikiem, w skład inwestycji wchodzi również budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przebudowywanych ulic), w części związanej z inwestycją niedrogową, której wykonanie ciąży na Spółce, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i w celu wykonania której Spółka przekazuje Gminie środki finansowe na jej realizację spełnia warunki dla uznania jej za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług przez Gminę na rzecz Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...
  2. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować świadczenie przez Gminę na rzecz Spółki usługi na warunkach określonych w pytaniu 1 (pod warunkiem, że na pytanie 1 zostanie udzielona odpowiedź pozytywna)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. W przedmiotowej sprawie należy rozpatrzyć, czy Gmina na podstawie zawartej umowy o partycypację w kosztach inwestycji drogowej stanowiącej zadanie własne Gminy (przebudowa odcinków ul. X i Z wraz z łącznikiem oraz budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przebudowywanych ulic) świadczy na rzecz Spółki odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ,,ustawa o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W ocenie podatnika, zawarta między Gminą a Spółką umowa partycypacji w kosztach budowy inwestycji jest w swojej istocie umową o świadczenie przez Gminę odpłatnej i opodatkowanej podatkiem VAT usługi przebudowy drogi wraz z budową miejsc parkingowych (w części, w której do jej budowy zobowiązana jest Spółka na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Podatnik podkreśla, że na podstawie art. 16 ust. 1 cyt. powyżej ustawy o drogach publicznych, obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowany inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego zapytania, inwestor (Spółka) dokonuje inwestycji niedrogowej (budowy osiedla mieszkaniowego), a więc ciąży na nim obowiązek wynikający z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, tj. obowiązek budowy lub przebudowy dróg związanych z inwestycją niedrogową. Ponieważ, jednocześnie Gmina będzie realizowała przebudowę całej drogi, strony w istocie porozumiały się, iż Spółka przekaże Gminie środki finansowe na realizację drogi w takiej części, w jakiej Spółka byłaby zobowiązana do jej wybudowania na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz całości kosztów budowy parkingu w pasie drogi. Należy więc zaznaczyć, że gdyby strony takiego porozumienia nie zawarły Spółka zobowiązana byłaby do wybudowania (przebudowy) części drogi oraz parkingu samodzielnie. W ocenie podatnika, partycypacja w kosztach opisanej powyżej inwestycji (wraz z budową miejsc parkingowych) jest w swojej istocie zapłatą za wykonane przez Gminę na rzecz Spółki usługi.

Nie można bowiem uznać, że partycypacja ta jest wpłatą dobrowolną, darowizną, ponieważ na Spółce ciąży ustawowy obowiązek przebudowy drogi w odpowiednim zakresie. Należy więc stwierdzić, iż Gmina wykonując inwestycję będzie świadczyć na rzecz Spółki usługę spełniającą definicję art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

2. W ocenie podatnika, świadczenie przez Gminę usługi przebudowy drogi wraz z budową miejsc parkingowych na rzecz Spółki opodatkowane będzie stawką podatku VAT w wysokości 22%, na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Podatnik dla uzasadnienia swojego stanowiska powołuje stanowisko przedstawione przez Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2006 r. sygn. DD6-8213-43/WK/06/249, w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy drogi publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu VAT podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Brzmienie wskazanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT sprawia, że zawarta w nim definicja ,,świadczenia usług" ma charakter dopełniający definicję ,,dostawy towarów" i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem VAT transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) zamierza rozpocząć inwestycję drogową - przebudowę odcinków dwóch ulic wraz z łącznikiem. W skład inwestycji wchodzi również budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przebudowywanych ulic. Jednocześnie inna Spółka, prowadząca działalność deweloperską realizuje inwestycję stanowiącą osiedle mieszkaniowe umiejscowione na działce gruntu położonej przy ulicy, która będzie przebudowywana w ramach opisanej powyżej inwestycji drogowej Wnioskodawcy. Ponadto, miejsca parkingowe, które budowane będą w pasie drogowym przebudowywanej drogi, znajdują się na wysokości nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja mieszkaniowa ww. spółki deweloperskiej. Parking ten będzie miał charakter ogólnodostępny.

Z przedstawionych informacji wynika, iż Gmina oraz Spółka zawarły umowę o współfinansowanie przedmiotowej inwestycji drogowej, na podstawie której Spółka zobowiązała się do przekazania Gminie środków finansowych celem partycypacji w kosztach realizacji opisanej powyżej inwestycji drogowej.

Odnosząc się do wskazanego wyżej art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, skoro w ustawie określono, iż przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to wykonywanie przez Wnioskodawcę inwestycji drogowej w imieniu Spółki jest również świadczeniem usług.

Z treści wniosku wynika również, że na Spółce ciąży obowiązek poniesienia kosztów związanych z budową/modernizacją drogi publicznej. Jak stanowi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W przedmiotowej sprawie koszty poniesione na budowę/modernizację drogi publicznej są związane z prowadzoną inwestycją niedrogową.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż wykonywana przez Wnioskodawcę inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową parkingu, w skład której wchodzi również budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przebudowywanych ulic, w części związanej z inwestycją niedrogową, której wykonanie ciąży na Spółce - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - i w celu wykonania której Spółka przekazuje Gminie środki finansowe na jej realizację spełnia warunki dla uznania jej za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług przez Gminę na rzecz Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wysokość opodatkowania uregulowana została przepisami Działu III ustawy o podatku od towarów i usług. Według art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Reasumując, wykonywane czynności przez Gminę na rzecz Spółki stanowią świadczenie usług i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według 22% stawki podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY