Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT?2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT?4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?

sygnatura: ILPP2/443-904/08-5/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dostarczanie personelu, faktura VAT, koszt, najem, nieruchomości, nota księgowa, Numer Identyfikacji Podatkowej, pracownik, przeniesienie, roboty budowlane, stawka, stawki podatku, usługi, usługi pośrednictwa, zakład

Wniosek ORD-IN: [ 551 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi związanej z nieruchomością oraz jej dokumentacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi związanej z nieruchomością oraz jej dokumentacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego i brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca podpisał z kontrahentami z Niemiec umowę na wykonanie na terenie Niemiec usługi na nieruchomości oraz umowę na dostarczenie i zamontowanie absorbera. W związku z zaistnieniem tych okoliczności, Zainteresowany dokonał zgłoszenia w niemieckim urzędzie podatkowym oraz nawiązał współpracę z kancelarią prawną, która prowadzi w jego imieniu księgi rachunkowe i podatkowe oraz dokonuje rozliczeń z urzędem skarbowym na terenie Niemiec. Aby usługi dla kontrahenta niemieckiego zostały wykonane, Spółka podpisała w Polsce umowy z firmami polskimi na wykonanie prac na terenie Niemiec, wynajęła również od polskich przedsiębiorców pracowników, których wysyła do prac na terenie Niemiec oraz zostały podpisane umowy pośrednictwa, polegające na znalezieniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Firmy te wystawiają Wnioskodawcy faktury za:

 • wykonanie prac na terenie Niemiec lub
 • za wynajęcie pracowników do prac na terenie Niemiec lub
 • za pośrednictwo w znalezieniu pracowników na terenie Niemiec.

Zastosowanie stawki VAT na tych fakturach zależy od tego, jaki jest przedmiot umowy. Za wykonanie prac na terenie Niemiec obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na podmiot niemiecki (nie podlega VAT). Za usługę najmu pracowników oraz usługę pośrednictwa w znalezieniu pracowników zastosowana jest stawka VAT 22%. Kosztami za te usługi Wnioskodawca obciąża Spółkę w Niemczech na podstawie noty księgowej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 • usługa na nieruchomości polega na: wykonaniu, dostawie, montażu łącznie z instalacjami i izolacją absorbera. Absorber to urządzenie wykonywane w Polsce a montowane w Niemczech. Urządzenie po montażu będzie stało na fundamencie trwale związanym z gruntem. Świadczącym usługi jest Wnioskodawca a odbiorcą jest niemiecki kontrahent,
 • umowy z polskimi podwykonawcami w zakresie usług na nieruchomości nie obejmują dostawy i montażu absorbera. Podwykonawcy dokonują np. cięcia rur, które w dalszej części są obrabiane, przewożone i montowane przez Spółkę,
 • w opinii Zainteresowanego, umowa wynajmu pracowników jest usługą dostarczania (oddelegowania) personelu,
 • usługa pośrednictwa jest związana z wynajmem pracowników,
 • Wnioskodawca wystawia noty księgowe, w których ujęty jest koszt w wysokości netto z faktur wystawionych przez kontrahentów,
 • Zainteresowany posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej zaś na terenie Niemiec posiada tylko zakład (w rozumieniu ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością...
 2. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowane stawki VAT są prawidłowe, a za usługi wykonane na terenie Niemiec wystawiane faktury powinny zawierać adres siedziby w Polsce oraz nadany mu niemiecki numer identyfikacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Wyjątek od ww. zasady dotyczy m.in. świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabył od firm polskich usługi związane z nieruchomością znajdującą się na terenie Niemiec. Z analizy sprawy wynika również, iż świadczący przedmiotową usługę podał adres siedziby w Polsce oraz nadany mu niemiecki numer identyfikacji podatkowej.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzić należy, iż miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością jest miejsce jej położenia, czyli terytorium Niemiec.

Zatem, o sposobie rozliczenia podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi.

Stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Jak stanowi ust. 2 tego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Reasumując, wystawiane przez firmy polskie faktury dokumentujące świadczenie usług podlegających opodatkowaniu na terytorium Niemiec nie zawierają stawek podatku (czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Wystawcy faktur winni wykazać na nich dane, które podał im Zainteresowany, w tym przypadku adres jego siedziby w Polsce oraz nadany mu niemiecki numer identyfikacji podatkowej.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla usługi związanej z nieruchomością oraz jej dokumentacji.

Kwestia dotycząca stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla usług dostarczania personelu, usług pośrednictwa oraz ich dokumentacji została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji Nr ILPP2/443-904/08-4/JK z dnia 31 grudnia 2008 r.

Natomiast w części odnoszącej się do stanu faktycznego w zakresie dokumentowania notą księgową przenoszenia kosztu pomiędzy podmiotem a jego zakładem zagranicznym zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-904/08-6/JK z dnia 31 grudnia 2008 r.

Tut. Organ zwraca uwagę, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz.1337).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY