Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT?2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT?4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?

sygnatura: ILPP2/443-904/08-4/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dostarczanie personelu, faktura VAT, koszt, najem, nieruchomości, nota księgowa, Numer Identyfikacji Podatkowej, pracownik, przeniesienie, roboty budowlane, stawka, stawki podatku, usługi, usługi pośrednictwa, zakład

Wniosek ORD-IN: [ 551 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostarczania personelu, usług pośrednictwa oraz ich dokumentacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostarczania personelu, usług pośrednictwa oraz ich dokumentacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego i brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca podpisał z kontrahentami z Niemiec umowę na wykonanie na terenie Niemiec usługi na nieruchomości oraz umowę na dostarczenie i zamontowanie absorbera. W związku z zaistnieniem tych okoliczności, Zainteresowany dokonał zgłoszenia w niemieckim urzędzie podatkowym oraz nawiązał współpracę z kancelarią prawną, która prowadzi w jego imieniu księgi rachunkowe i podatkowe oraz dokonuje rozliczeń z urzędem skarbowym na terenie Niemiec. Aby usługi dla kontrahenta niemieckiego zostały wykonane, Spółka podpisała w Polsce umowy z firmami polskimi na wykonanie prac na terenie Niemiec, wynajęła również od polskich przedsiębiorców pracowników, których wysyła do prac na terenie Niemiec oraz zostały podpisane umowy pośrednictwa, polegające na znalezieniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Firmy te wystawiają Wnioskodawcy faktury za:

 • wykonanie prac na terenie Niemiec lub
 • za wynajęcie pracowników do prac na terenie Niemiec lub
 • za pośrednictwo w znalezieniu pracowników na terenie Niemiec.

Zastosowanie stawki VAT na tych fakturach zależy od tego, jaki jest przedmiot umowy. Za wykonanie prac na terenie Niemiec obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na podmiot niemiecki (nie podlega VAT). Za usługę najmu pracowników oraz usługę pośrednictwa w znalezieniu pracowników zastosowana jest stawka VAT 22%. Kosztami za te usługi Wnioskodawca obciąża Spółkę w Niemczech na podstawie noty księgowej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 • usługa na nieruchomości polega na: wykonaniu, dostawie, montażu łącznie z instalacjami i izolacją absorbera. Absorber to urządzenie wykonywane w Polsce a montowane w Niemczech. Urządzenie po montażu będzie stało na fundamencie trwale związanym z gruntem. Świadczącym usługi jest Wnioskodawca a odbiorcą jest niemiecki kontrahent,
 • umowy z polskimi podwykonawcami w zakresie usług na nieruchomości nie obejmują dostawy i montażu absorbera. Podwykonawcy dokonują np. cięcia rur, które w dalszej części są obrabiane, przewożone i montowane przez Spółkę,
 • w opinii Zainteresowanego, umowa wynajmu pracowników jest usługą dostarczania (oddelegowania) personelu,
 • usługa pośrednictwa jest związana z wynajmem pracowników,
 • Wnioskodawca wystawia noty księgowe, w których ujęty jest koszt w wysokości netto z faktur wystawionych przez kontrahentów,
 • Zainteresowany posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej zaś na terenie Niemiec posiada tylko zakład (w rozumieniu ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa... Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowane stawki VAT są prawidłowe, a na fakturach za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa powinien być podany adres siedziby Zainteresowanego w Polsce, pomimo, że Spółka jest podmiotem zarejestrowanym dla celów podatkowych w Niemczech i prowadzi roboty na trzech budowach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Na mocy art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do regulacji zawartych w art. 27 ust. 4 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług:

 1. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;
 2. reklamy;
 3. doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń;
 4. bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki;
 5. dostarczania (oddelegowania) personelu;
 6. wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu;
 7. telekomunikacyjnych;
 8. nadawczych radiowych i telewizyjnych;
 9. elektronicznych;
 10. polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11;
 11. agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10;
 12. polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych;
 13. przesyłowych:

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY