Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Premia pieniężna, którą otrzyma Spółka, stanowić będzie część wynagrodzenia (zapłaty) za konkretną transakcję, w związku z powyższym wpłynie na zmianę ceny świadczonej usługi.

sygnatura: ILPP2/443-931/08-2/SJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:fakturowanie, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 347 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz sposobu ich dokumentowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz sposobu ich dokumentowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest firmą budowlaną, która specjalizuje się w lekkich obudowach hal stalowych i pokryć dachowych.

Jedna z zawartych przez Spółkę umów, oprócz wynagrodzenia ryczałtowego wynegocjowanego w trakcie ustalania warunków współpracy, przewiduje za przedterminowe wykonanie przedmiotu umowy wypłatę premii, natomiast za przekroczenie terminu naliczenie kar.

Przedmiotowa premia, będzie wypłacona na podstawie noty uznaniowej wystawionej przez Wykonawcę Podwykonawcy. Zainteresowany jest Podwykonawcą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawienia przez Spółkę faktury VAT i naliczenia podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako odbiorca premii nie ma on obowiązku wystawienia faktury VAT. Nie wykonuje on żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT i wymienionej w art. 106 ustawy o VAT, jako rodzącej obowiązek wystawienia faktury VAT. Przedmiotowa premia nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowany przywołał:

  • wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06,
  • wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4080/06,
  • wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1967/07,
  • decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 12 marca 2008 r., nr IS/2-443/219/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniem ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY