Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Przy sprzedaży samochodu osobowego będącego towarem używanym istnieje prawo do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług.

sygnatura: IPPP1-443-1937/08-2/AK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:czynności podlegające opodatkowaniu, dostawa, leasing operacyjny, przekazanie, samochód osobowy, zwolnienie

Wniosek ORD-IN: [ 437 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S..., przedstawione we wniosku z dnia 14 października 200r. (data wpływu 16 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową, jako osoba fizyczna. W 2005r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na korzystanie z samochodu osobowego Peugeot 307. Od początku umowy używa tego samochodu, dysponuje nim i eksploatuje we własnym przedsiębiorstwie. Po zakończeniu umowy Zainteresowany zamierza ww. samochód wykupić na firmę oraz w tym samym miesiącu przekazać na swoje prywatne potrzeby.

Wnioskodawca odliczał 60% podatku VAT z faktur czynszowych. Wartość wykupu samochodu to kwota 543 zł brutto. Suma 60% z faktur czynszowych oraz faktury wykupu nie przekroczy 6 000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przy przekazaniu na potrzeby prywatne Wnioskodawcy może on zastosować zwolnienie, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie VAT...

Czy do okresu używania, o którym mówi art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, Zainteresowany może zaliczyć okres leasingu...

Zdaniem Wnioskodawcy, może zastosować zwolnienie, ponieważ samochód był używany przez niego dłużej niż pół roku (na zasadzie leasingu). Podstawą tego zwolnienia jest § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie VAT. Dla zastosowania tego zwolnienia powyższy przepis oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 nie wymagają, aby podmiot był właścicielem pojazdu co najmniej pół roku, a jedynie go używał co najmniej pół roku. Fakt, że Zainteresowany używał ww. samochód na podstawie umowy leasingu przez okres powyżej pół roku, jest przesłanką wystarczającą do uznania go za pojazd używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z tym, Wnioskodawca może przekazać ww. samochód na swoje prywatne cele jeszcze w tym samym miesiącu co wykup samochodu oraz wystawić fakturę wewnętrzną i zastosować zwolnienie od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 określa, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Jak wskazują uregulowania art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż zawarł on umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Skorzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktur dotyczących czynszu. Po zakończeniu umowy, Podatnik zamierza dokonać wykupu przedmiotowego samochodu, a następnie, w tym samym miesiącu przekazać go na swoje prywatne potrzeby.

W świetle powyższych uregulowań, przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Podstawowa stawka podatku VAT, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku niektórych czynności lub opodatkowanie ich stawkami obniżonymi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie nadmienić należy, iż ww., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. obowiązuje od dnia 1 grudnia 2008r. i zastąpiło obowiązujące do dnia 30 listopada 2008r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Natomiast obecnie obowiązujący, przywołany powyżej § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. jest niejako powieleniem § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia uchylonego z dniem 30 listopada 2008r.

Przez towary używane, w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W definicji towaru używanego ustawodawca mówi więc o okresie używania przez podatnika, a nie o formie własności. Dlatego też do okresu używania przez podatnika wlicza się także okres eksploatacji przedmiotowego samochodu, również w ramach leasingu operacyjnego.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca używał samochód osobowy od 2005r. w ramach leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego - jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie mógł potraktować przedmiotowy samochód jako towar używany i tym samym będzie miał prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikające z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.

Dodać ponadto należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca powinien mieć także na uwadze przepisy art. 91 ust. 1-5 w związku z art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące korekty kwoty podatku naliczonego.

Jednocześnie tut. Organ zwraca uwagę, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), od dnia 1 stycznia 2009r. zmianie ulegnie treść art. 43 ust. 2 ustawy. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Oznacza to, iż okres użytkowania rzeczy ruchomej na podstawie leasingu operacyjnego, najmu itp., nie będzie się liczył do limitu półrocznego. Zatem, w myśl ww. przepisu, aby użytkownik mógł skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał nabyć prawo do rozporządzania jak właściciel towarami, których okres użytkowania od tego momentu nie może być krótszy niż pół roku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY