Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy gmina miała prawo skorzystania z odliczenia podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej - etap III w ulicy L i P w miejscowości S?

sygnatura: IPPP1/443-1907/08-3/IG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gmina, prawo do odliczenia, umowa cywilnoprawna, zadania własne

Wniosek ORD-IN: [ 367 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2008r. (data wpływu 10 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania inwestycyjnego ,,budowa sieci wodociągowej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania inwestycyjnego ,,budowa sieci wodociągowej".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina S realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,budowa sieci wodociągowej etap III w ulicy L i P w miejscowości S". Zadanie to gmina S zrealizowała w roku 2006 przy udziale środków finansowych z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach priorytetu 3 ZPORR. Zrealizowana inwestycja stanowi własność komunalną gminy S. Zrealizowana inwestycja służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Inwestycja służy dostarczaniu wody mieszkańcom gminy. Gmina nie korzysta w powyższym zakresie ze zwolnienia od podatku określonego w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazanym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wprawdzie sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), jednak gmina S wykonuje je odpłatnie na podstawie zawartych z odbiorcami wody umów cywilnoprawnych. Dostawa wody przez gminę S na rzecz jej mieszkańców mieści się więc w zakresie, określonym w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, pojęcia odpłatnej dostawy towarów i nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy gmina S miała prawo skorzystania z odliczenia podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej - etap III w ulicy L i P w miejscowości S"...

Zdaniem wnioskodawcy gmina miała prawo odzyskania podatku VAT naliczonego, ponieważ zakup robót dotyczący zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej - etap III w ulicy L i P w miejscowości S" był związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W związku z tym podatek VAT naliczony nie stanowił kosztu kwalifikowanego przy realizacji zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zwanej dalej ustawą ,,opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z poz. 68 załącznika 3 do ustawy dostawa wody opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powołanego wyżej przepisu podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ale wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zgodnie z § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że zadania wchodzące w skład projektu ,,budowa sieci wodociągowej etap III w ulicy Lj i P w miejscowości S" mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy, które wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Przedmiotowa sieć wodociągowa będzie stanowiła źródło przychodu powstającego z tytułu opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług świadczonych przez gminę w zakresie dostarczania wody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż opłaty - wnoszone przez osoby korzystające z usług świadczonych przez gminę, w zakresie dostarczania wody - regulują umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy gminą, a odbiorcami tych usług.

Dlatego też zgodnie z § 8 ust.1 pkt 13 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., usługi w zakresie dostarczania wody świadczone przez gminę na rzecz jej mieszkańców na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym gmina miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizowaną inwestycją służącą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2008r. nadanym przez ustawę z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888) ,,wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku". Wniosek będący przedmiotem niniejszej interpretacji jak i interpretacji IPPP1/443-1907/08-2/IG wpłynął do BKIP w Płocku w dniu 10 października 2008r. Zawierał dwa stany faktyczne. Gmina S za 2 stany faktyczne uiściła opłatę w wysokości 150 zł. W związku z tym opłata dokonana w dniu 23 września 2008r. w wysokości 70 zł. (nadwyżka ponad 80 zł) zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) na konto z którego została uiszczona.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY