Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowanie dostawy i montażu bram garażowych przez ich producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (symbol PKOB 111)

sygnatura: IBPP1/443-1556/08/MS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:budownictwo mieszkaniowe, montaż, producenci

Wniosek ORD-IN: [ 746 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008r. (data wpływu 13 października 2008r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu dnia 15 grudnia 2008r. i pismem z dnia 23 grudnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy i montażu bram garażowych przez ich producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (symbol PKOB 111) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy i montażu bram garażowych przez ich producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (symbol PKOB 111). Wniosek został uzupełniony pismem data wpływu 15 grudnia 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1556/08/MS z dnia 4 grudnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zajmuje się wykonawstwem bram garażowych na indywidualne zamówienie odbiorcy. Bramy te są wykonywane z paneli, które są zamawiane u dostawców, a następnie składane według indywidualnego zamówienia klienta i na końcu montowane w budynku. Świadczone usługi montażu bram garażowych są zawierane z kontrahentami na podstawie umów, których przedmiotem sprzedaży jest kompleksowa usługa wykonania bramy garażowej wraz z montażem w budynku mieszkalnym PKOB 111. Wykonanie bramy garażowej jest łączne z jej montażem w budynku mieszkalnym. Zakończenie prac jest potwierdzone protokołem odbioru. Wystawiona faktura będzie zawierać łącznie dostawę bramy jak i jej montaż w budynku mieszkalnym i będzie uwidoczniona na fakturze pod jedną pozycją jako ,,wykonanie bramy garażowej w budynku mieszkalnym".

Zgodnie z zasadami metodycznymi do PKWiU, jako producent bram garażowych Wnioskodawca zobowiązany jest do klasyfikowania usług montażu bramy łącznie z wyrobem i w związku z tym mieści się pod symbolem PKWiU 28.12.10-30.50.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako producent bram garażowych, montujący te bramy w obiektach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (symbol PKOB 111), Wnioskodawca ma możliwość do zastosowania 7% stawki VAT na kompleksową usługę dostawy i montażu bramy garażowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 41 pkt 12 ustawy o VAT oraz § 5 pkt 1a i załącznika nr 1 poz. 19 przepisów wykonawczych ustawy o VAT, uważa on, że ma prawo do zastosowania 7% stawki podatku VAT na kompleksową usługę wykonania bramy garażowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jeżeli umowa z kontrahentem na wykonanie bramy garażowej przewiduje wykonanie kompleksowej usługi czyli łączne dostarczenie towaru wraz z usługą montażu, to należy w takim przypadku zastosować jednolitą stawkę podatku VAT, dla całości wykonywanych robót. Opodatkowanie powinno nastąpić wtedy, według stawki przewidzianej dla wykonania usługi ze względu na obiekt, w którym są wykonywane roboty. Jeżeli garaż spełnia warunki zakwalifikowania do obiektów budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11), a w przypadku gdy garaż mieści się w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego i stanowi nierozerwalną z nim część to warunki te spełnia, to wykonanie kompleksowej usługi dostawy i montaż bramy garażowej w takim obiekcie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, można według Wnioskodawcy opodatkować 7% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) do celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawowa stawka podatku VAT dla dostawy towarów i świadczenia usług wynosi 22% - poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tejże ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 12 ww. ustawy, stawkę podatku wynoszącą 7%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12b - nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2. ;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 12c ustawy o VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z obowiązującym od 1 grudnia 2008r. przepisem § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniżono do wysokości 7% również w odniesieniu do:

  1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  • w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008r. przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia roboty budowlano-montażowe, remont i konserwacja, dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez:

  • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś przez
  • remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei konserwacja, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) - oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, ,,konserwacja" to ,,czynność mająca na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie, konserwowanie" (s.336).

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane mieszczą się w dziale 45. Dział ten obejmuje:

  1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
  2. prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
  3. instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że usługi wyszególnione w dziale 45 PKWiU, tj. roboty budowlane mieszczą się w pojęciu robót budowlanych, w konsekwencji czego jeżeli są wykonywane w budynkach mieszczących się w PKOB w dziale 11, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., korzystają z obniżonej do 7% stawki podatku VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie wykonawcą bram garażowych na indywidualne zamówienie odbiorcy. Wykonanie bramy garażowej będzie związane z jej montażem w budynku mieszkalnym (PKOB 11). Zakończenie prac będzie potwierdzone protokołem odbioru. Wystawiona faktura będzie zawierać łącznie dostawę bramy jak i jej montaż w budynku mieszkalnym i będzie uwidoczniona na fakturze pod jedną pozycją jako ,,wykonanie bramy garażowej w budynku mieszkalnym".

Ponadto Wnioskodawca stwierdza, że zgodnie z zasadami metodycznymi do PKWiU, jako producent bram garażowych Wnioskodawca zobowiązany jest do klasyfikowania usług montażu bramy łącznie z wyrobem i w związku z tym mieści się pod symbolem PKWiU 28.12.10-30.50.

Jak wskazano wyżej, obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Czynności polegających na produkcji i montażu bram garażowych, jeżeli są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 28.12.10-30.50, nie można zaliczyć do robót budowlano-montażowych, remontów czy też robót konserwacyjnych jak wskazano we wniosku.

Zgodnie bowiem z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla celów podatkowych, także po dniu 1 maja 2004r. stawka podatku VAT uzależniona jest od tego, kto: producent, firma usługowa czy też handlowa, dokonuje montażu artykułów branży budowlanej. I tak roboty instalacyjne i montażowe, wykonywane przez producenta siłami własnymi zalicza się do tego grupowania, do którego zalicza się wyrób, artykuł (towar). Natomiast w przypadku gdy montażu dokonuje firma usługowa, która nie jest producentem montowanych towarów budowlanych (np. okien, drzwi) to czynność ta zaliczana jest do usług - robót budowlanych.

Wobec powyższego dla ww. czynności dostawy i montażu bram garażowych przez ich producenta - zgodnie z art. 41 ust.1 ww. ustawy - Wnioskodawca winien stosować stawkę w wysokości 22%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważa się, że w kwestii usług dotyczących montażu bram garażowych, których Wnioskodawca nie jest producentem, tut. organ zajął stanowisko w interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-696/08/AZb z dnia 28 lipca 2008r.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU. Wprawdzie na potrzeby niniejszej interpretacji przyjęto klasyfikację statystyczną wskazaną przez Wnioskodawcę, tj. PKWiU 28.12.10-30.50, jednak z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca posiadał opinię właściwego organu statystycznego potwierdzającą prawidłowość dokonanej przez niego klasyfikacji.

Należy wyjaśnić, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11 ze zm.) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który dokona ich klasyfikacji wydając opinię interpretacyjną.

Tutejszy organ podatkowy nie jest zatem organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych i weryfikacji prawidłowości zaklasyfikowania przez podatnika danego wyrobu lub usługi do właściwego grupowania.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego np. zmiany klasyfikacji statystycznej (PKWiU) lub stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY