Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości Zainteresowany powinien płacić podatek od towarów i usług za usługi świadczone przez obozowisko?

sygnatura: IP-PP1-443-1916/08-2/IG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stawka preferencyjna, usługi, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 308 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gospodarstwa Pomocniczego przy Publicznej Szkole Podstawowej w xx - Obóz letni, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług obozowiska - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług obozowiska.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizatorem obozu letniego pod namiotami, dla dzieci z własnej szkoły, dzieci z innych szkół oraz pracowników oświaty. Środki finansowe potrzebne do organizacji obozu uzyskuje z odpłatności uczestników obozu i w 100% przeznacza na działalność obozową. Do organizacji obozu, Zainteresowany wykorzystuje własny sprzęt zakupiony ze środków uzyskanych na obozie w latach ubiegłych oraz od sponsorów. Istniejąca baza obozowa: kuchnia, stołówka, magazyny, łazienki i WC powstała dzięki społecznej pracy i zaangażowaniu pracowników szkoły i innych osób z gminy. Przedmiotową działalność Urząd Statystyczny Ośrodek Interpretacji Standardów Kwalifikacyjnych zaliczył do grupowania PKWiU 55.23.11. Usługi świadczone przez Zainteresowanego wg interpretacji Dyrektora Izby w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2005 r. zwolnione są od podatku VAT, na rzecz dzieci ze szkoły Wnioskodawcy. Natomiast usługi dla pozostałych osób, w tym dzieci z innych szkół podlegają opodatkowaniu 22% stawką VAT. Natomiast wg Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów (pismo PT1/06.........-2103 z dnia 12 września 2008 r.), usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci (PKWiU 55.23.11), podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług. Powyższe pismo jest odpowiedzią na zapytanie Posła xx w sprawie zmniejszenia stawki lub zwolnienia od podatku VAT wpłat za zorganizowanie pobytu dzieci i młodzieży na obozach organizowanych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej wysokości Zainteresowany powinien płacić podatek od towarów i usług za usługi świadczone przez obozowisko...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na rzecz dzieci z jego szkoły zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), objęte są zwolnieniem od podatku. Natomiast usługi świadczone na rzecz innych osób zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535 ze zm.), powinny podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, w pozycji 140 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 55.2 ,,Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15)". Użycie przez ustawodawcę oznaczenia ,,ex" przed symbolem PKWiU oznacza, że wskazana pozycja dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

W myśl § 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest organizatorem obozu letniego pod namiotami, dla dzieci z własnej szkoły, dzieci z innych szkół oraz pracowników oświaty. Przedmiotową działalność Urząd Statystyczny Ośrodek Interpretacji Standardów Kwalifikacyjnych zaliczył do grupowania PKWiU 55.23.11. Kodem tym zostały objęte ,,Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci".

Zatem, usługi polegające na organizowaniu obozów, świadczone na rzecz dzieci z własnej szkoły, korzystają ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 17 cyt. rozporządzenia.

Natomiast przedmiotowe usługi na rzecz dzieci spoza szkoły oraz pracowników oświaty, zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.23.11 - mieszczą się w zakresie poz. 140 załącznika nr 3 ustawy i podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%.

Należy zaznaczyć, że w sytuacji gdy Podatnik organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i dokonuje zakupów usług albo towarów od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, to organizacja tych kolonii, obozów jest usługą w zakresie turystyki. W tej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 119 ustawy, zgodnie z którym usługa taka będzie objęta szczególną procedurą opodatkowania marży i będzie podlegała opodatkowaniu w całości podstawową stawką VAT.

Tut. Organ zwraca uwagę, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zgodnie z którą zmianie uległo brzmienie art. 8 ust. 3.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz.1336). Z przedmiotowego rozporządzenia wynika, iż uregulowania zawarte dotychczas w § 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r., dotyczące zwolnienia od podatku m.in. usług obozów, znalazły się teraz w § 13 ust. 1 pkt 14 nowego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY