Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?

sygnatura: ITPP1/443-935/08/BJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:nieruchomości, prawa majątkowe, przeniesienie własności rzeczy, stawki podatku, zaległości podatkowe

Wniosek ORD-IN: [ 1032 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2008 r., (data wpływu 15 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa własności działek na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa własności działek na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

,,P" S.A. zamierza przenieść własność działek na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Przedmiotowe działki w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są jako tereny kolejowe. Dla wymienionych nieruchomości nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowy teren przyporządkowano do strefy terenów zainwestowanych z możliwością uzupełnienia zabudowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wprawdzie przeniesienie własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe następuje w drodze prywatnoprawnej i umowa, na której podstawie następuje przeniesienie własności rzeczy w rozliczeniu za zaległości podatkowe jest umową cywilnoprawną, jednak, jak to podkreślił w wyroku NSA z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. I FSK 500/06 oraz wg uchwały NSA sygn. I FPS 2/07 użycie w ustawie o podatku od towarów i usług określenia ,,wydanie towarów w miejsce świadczenia pieniężnego" dotyczy świadczeń pieniężnych w obrocie gospodarczym, a nie danin publicznych, które wyjątkowo mogą być uiszczane w naturze, co dopuścił art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej. Użyte w tym przepisie określenie ,,w zamian za zaległości podatkowe" nie jest tożsame z pojęciem ,,w miejsce świadczenia pieniężnego" również i z tego względu, że ten artykuł znajduje się w rozdziale 1 działu III Ordynacji podatkowej ,,Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych". Z jego brzmienia wynika, że odnosi się do jednego ze sposobów uiszczania podatku, prowadzącego do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, obok zapłaty podatku czy jego pobrania przez płatnika lub inkasenta (art. 59 O.p), a nie działalności gospodarczej, która powinna być objęta podatkiem od towarów i usług. Podatek od towarów i usług dotyczy konsumpcji, co przejawia się w jego neutralności dla przedsiębiorcy - podatnika oraz w obciążeniu tą daniną fiskalną odbiorcy - konsumenta. Mechanizm poboru i odliczania tego podatku jest nastawiony na czynności związane z działalnością gospodarczą, w związku z którymi powstaje wartość dodana. Do takich czynności nie można zaliczyć wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych, nawet jeśli dochodzi do nich w formie rzeczowej, regulowanej w części przepisami prawa prywatnego, dotyczącymi przeniesienia własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
  2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
  3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
  4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
  5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
  6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
  7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przeniesienie własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) następuje w drodze prywatnoprawnej. Umowa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w rozliczeniu za zaległości podatkowe, jest umową cywilnoprawną, a charakter administracyjnoprawny ma jedynie zgoda urzędu skarbowego na zawarcie tej umowy.

Ustawodawca nie wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetu. Dokonanie takiej czynności przewidzianej przepisami art. 66 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, co nie zmienia faktu, że przeniesienie prawa własności jest czynnością, która zgodnie z powołanymi wyżej przepisami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wygaśnięcie zobowiązania na podstawie ww. przepisu, jest następstwem zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy zobowiązanym do zapłaty podatku a Gminą. Czynność będąca przedmiotem takiej umowy mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę cywilnoprawną, na podstawie której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomość stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny kolejowe. Dla przedmiotowej nieruchomości nie został ustalony plan zagospodarowania przestrzennego, jednak w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren przyporządkowany został do strefy terenów zainwestowanych z możliwością uzupełnienia zabudowy.

Zatem przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej tereny przeznaczone pod zabudowę, na rzecz Gminy, w zamian za zaległości podatkowe w świetle ustawy jest czynnością podlegającą opodatkowaniu wg stawki podstawowej w wysokości 22%. Odpłatnością w przedmiotowej sprawie jest kwota zaległości podatkowych, która zostanie skompensowana z wartością nieruchomości.

Końcowo należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia Sądów Administracyjnych nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa oraz dotyczą przepisów nieobowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem

skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY