Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy koszty poniesione na organizację konkursu, czyli min. ogłoszenie w prasie, zakup nagród, wynajem sali, przygotowanie poczęstunku; Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

sygnatura: IBPB3/423-878/08/PC

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:konkursy, nagrody, reklama, reprezentacja

Wniosek ORD-IN: [ 754 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją konkursu plastycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją konkursu plastycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W związku tym, Spółka kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Aby zachęcić również dzieci i młodzież do ochrony środowiska naturalnego oraz propagować wiedzę nt. ekologii, Spółka organizuje co roku konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Konkurs ogłaszany jest w szkołach, w prasie oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy. Uroczyste zakończenie konkursu ma formę spotkania z zaproszonymi autorami zwycięskiej i wyróżnionych prac oraz ich nauczycielami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują drobne nagrody za wzięcie udziału w konkursie, w postaci paczek ze słodyczami lub artykułów szkolnych. Zwycięzcy konkursu otrzymują główne nagrody. Spotkanie ma miejsce w wynajętej sali. Dla gości przygotowywany jest drobny poczęstunek. Koszty organizacji konkursu oraz zakupu nagród ponosi Spółka z własnych środków obrotowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty poniesione na organizację konkursu, czyli min. ogłoszenie w prasie, zakup nagród, wynajem sali, przygotowanie poczęstunku; Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy koszty poniesione na organizację konkursu, Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz.U. z 2000r nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W związku z przedmiotem prowadzonej działalności Spółka kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego, co przejawia się głównie w szeregu inwestycji podjętych przez Spółkę w ramach pracy oczyszczalni ścieków, mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Działania te nie ograniczają się wyłącznie do budowy nowych lub modernizacji dotychczasowych urządzeń, ale również polegają na propagowaniu wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Czyste środowisko naturalne daje pewność rozwoju regionu przez zwiększenie ilości zakładów produkcyjnych, usługowych czy też liczby mieszkańców, a tym samym ma wpływ na zwiększenie liczby klientów.

Ponad to, wydatki te nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

W świetle powyższych argumentacji, zdaniem Spółki, koszty edukacji ekologicznej, poniesione również w postaci organizacji konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, są kosztem podatkowym poniesionym w celu osiągnięcia oraz zabezpieczenia źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY