Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowanie usług transportu międzynarodowego

sygnatura: IBPP3/443-807/08/PK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dokumenty przewozowe, stawki podatku, usługi transportu międzynarodowego

Wniosek ORD-IN: [ 703 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2008r. (data wpływu 17 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportowych -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma polska posługująca się NIP zleciła Wnioskodawcy wykonanie usługi transportowej na trasie Hiszpania-Polska. Usługa została zakwalifikowana jako transport wewnątrzwspólnotowy i zleceniodawcy została naliczona stawka VAT 22% zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust.3 ustawy o VAT. Zleceniodawca prosi jednak o korektę stawki VAT z uwagi na to, że wykonany przez Wnioskodawcę transport był częścią transportu międzynarodowego, na co otrzymał dokument EX1 potwierdzający odprawę eksportową, a na dokumencie CMR widnieje kraj przeznaczenia: Rosja.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o potwierdzenie czy jego interpretacja jest zgodna z ustawą o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT usługę tę można zaliczyć jako usługę transportu międzynarodowego, ponieważ Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy o VAT, a mianowicie:

  1. list przewozowy CMR, z którego wynika, że odbiorcą towaru jest Rosja,
  2. dokument potwierdzający odprawę celną eksportową EX1.

W związku z powyższym należy dokonać korekty i zakwalifikować odcinek:

  1. Hiszpania - granica Polski jako VAT NP zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT
  2. od granicy Polski - do miejsca przeznaczenia na terenie kraju - stawkę ,,0" z uwzględnieniem pokonanych odległości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu powyższego wynika zasada, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem świadczenia (określonym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 powołanej ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej , osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Z powyższej definicji wynika, że w przypadku transportu towarów musi się on chociaż w części odbywać poza terytorium Wspólnoty. Transport, który w całości odbywa się na terytorium Wspólnoty, nie jest transportem międzynarodowym - jest nim tylko ten transport, który chociaż w części odbywa się poza Wspólnotą, czyli na terytorium kraju trzeciego.

Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowanie usług transportu międzynarodowego stawką preferencyjną 0% wymaga odpowiedniego ich udokumentowania. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia tych usług są - w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2.

Stawka podatku 0% ma więc zastosowanie w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego, jeżeli zostały spełnione wyżej wymienione warunki. Dokumenty, jakimi należy posłużyć się dla wykazania świadczenia usług transportu międzynarodowego winny okoliczność tę jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać. Podatnik powinien zatem posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie czynności.

Analiza powyższych uregulowań wskazuje zatem, że w transporcie międzynarodowym dla zastosowania 0% stawki podatku wymagane jest posiadanie dokumentu w postaci listu przewozowego, dokumentu spedytorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób jednoznaczny fakt przekroczenia granicy z państwem trzecim.

Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada list przewozowy, z którego wynika, że miejscem przeznaczenia towaru jest terytorium kraju trzeciego oraz dokument potwierdzający odprawę celną eksportową należy uznać, że wystąpił międzynarodowy transport towarów opodatkowany 0% stawką podatku VAT, jednakże pod warunkiem, że została wystawiona faktura potwierdzająca wykonanie przedmiotowej usługi.

Jak wynika z treści art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, powyższa zasada dotycząca miejsca świadczenia usług transportowych, odnosząca się również do transportu międzynarodowego, nie ma zastosowania do wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.

Bowiem stosownie do art. 28 ust. 1 i 3 ww. ustawy w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W przypadku usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów ustawa przyjmuje jako zasadę, że są one świadczone tylko w jednym państwie. Nie ma więc tutaj zastosowania zasada opodatkowana usług transportowych w miejscu ich faktycznego wykonania z zastosowaniem alokacji kilometrowej, o której mowa w art. 27 ust.2 pkt 2 ww. ustawy. Takie, a nie inne podejście do opodatkowania usług transportu wewnątrzwspólnotowego jest przede wszystkim podyktowane względami jak największego uproszczenia rozliczeń podatkowych z tego tytułu. Uproszczenia takie są dopuszczalne, bowiem nie zagrażają one ściągalności podatku. Miejsce opodatkowania zawsze znajduje się na terytorium Wspólnoty, tak więc nie ma niebezpieczeństwa braku opodatkowania tych usług.

Jednakże należy wskazać, iż na mocy § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1326) obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, na zlecenie kontrahenta z Polski, posługującego się numerem nadanym mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dokonał przewozu towarów na trasie Hiszpania - Polska. Przedmiotową usługę Wnioskodawca zakwalifikował jako wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów i opodatkował 22% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 28 ust.3 ustawy o VAT. Zleceniodawca - kontrahent z Polski zażądał korekty stawki VAT z uwagi na to, że wykonana przez Wnioskodawcę usługa przewozu towarów na trasie Hiszpania-Polska jest częścią transportu międzynarodowego. Na okoliczność powyższego Wnioskodawca otrzymał dokument EX1 potwierdzający odprawę eksportową towarów do Rosji, oraz dokument CMR, w którym wskazano kraj przeznaczenia towarów - Rosja.

Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan prawny i stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, iż wykonana przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów na trasie Hiszpania-Polska, jako usługa stanowiąca część usługi transportu międzynarodowego, podlega w całości opodatkowaniu na terytorium kraju 0% stawką podatku VAT, na mocy § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, w związku z art. 28 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zauważyć jednak należy, iż podatnik winien posiadać stosowne dowody, z których wynikać powinno, iż wykonana usługa transportu towarów na trasie Hiszpania - Polska stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Dodatkowo należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY