Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych oraz innych płatności z tyt. Umowy leasingu

sygnatura: IPPP3/443-46/08-4/RK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:leasing, odliczenia, opłata wstępna, prowizje, rata

Wniosek ORD-IN: [ 297 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.10.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony w trakcie trwania umowy leasingu oraz kosztów związanych przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.10.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 09.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony w trakcie trwania umowy leasingu oraz kosztów związanych przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W kwietniu 2008 roku została podpisana umowa leasingu operacyjnego na sfinansowanie środków trwałych w postaci samochodów ciężarowych. Zgodnie z podpisanym harmonogramem w terminie zostały zapłacone opłaty wstępne oraz raty leasingu. Z przyczyn czysto ekonomicznych (brak zapotrzebowania na rynku na jeden z samochodów), został podpisany aneks do w/w umowy i rozwiązano leasing operacyjny w części dotyczącej jednego z samochodów. Nastąpił wykup samochodu ciężarowego i odsprzedaż jego innemu podmiotowi gospodarczemu. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 listopada 2008 r., Wnioskodawca wskazał, iż zapytanie dotyczy kosztów poniesionych w trakcie trwania umowy leasingu tj. rat leasingu, opłaty wstępnej oraz kosztów zwianych z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu, czyli wykupu przedmiotu leasingu oraz kosztów dodatkowych związanych z rozwiązaniem umowy takich jak prowizje leasingodawcy za przygotowanie dodatkowych dokumentów. Wszystkie te koszty są udokumentowane fakturami VAT oraz dotyczyły działalności opodatkowanej. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną tylko stawką 22%. Przedmiotem leasingu był samochód o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, był to samochód ciężarowy xxwywrotka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  • Czy w przedstawionym stanie faktycznym można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zapłacony od kosztów poniesionych w trakcie trwania umowy leasingu oraz kosztów związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku zakończenia przed czasem umowy leasingu operacyjnego, koszty poniesione w trakcie trwania umowy leasingu oraz koszty związane z rozwiązaniem przedterminowym umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów, jak również, można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zapłacony od w/w kosztów.

Jeżeli koszty poniesione w trakcie trwania umowy leasingu oraz koszty związane z rozwiązaniem przedterminowym umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów to można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o VAT zapłacony od w/w kosztów.z

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 19 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, których zaistnienie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Stosownie do z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, Wnioskodawca prowadzi tylko działalność opodatkowaną podatkiem VAT, a samochód będący przedmiotem leasingu był wykorzystywany w tej działalności. Zatem stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca miał prawo dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących leasing, opłatę wstępną oraz koszty związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu takie jak wykup przedmiotowego samochodu oraz prowizja leasingodawcy za przygotowanie dodatkowych dokumentów, pod warunkiem jednak, że wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym..

W kwestii pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY