Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

wymagana dokumentacja dla możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów

sygnatura: IPPP2/443-1643/08-2/BM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:import towarów, podatek naliczony, prawo do odliczenia

Wniosek ORD-IN: [ 220 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008r. (data wpływu 03 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wymaganej dokumentacji dla możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 listopada 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wymaganej dokumentacji dla możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako podatnik VAT jestem importerem konstrukcji stalowych - elementów rusztowań z C. Importowany towar jest zgłaszany do odprawy celnej w G. W celu sprawnej obsługi odprawy i transportu z G do W Wnioskodawca upoważnił do odprawy i przewozu przedstawiciela firmy transportowej. W miesiącu lipcu upoważniony przedstawiciel zagubił oryginał odprawy celnej nr 8 (egzemplarz dla odbiorcy) z dnia 16 lipca 2008, który był podstawą do zapłaty VAT przy imporcie w kwocie 21.616,00 złotych. Na interwencję Wnioskodawcy w sprawie braku oryginału, pełnomocnik przedstawił kopię odprawy celnej, egzemplarz nr 6 z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem" wraz z pieczątką Urzędu Celnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy ww. dokument (karta nr 6 dokumentu celnego SAD z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem"), z oryginalną pieczątką Urzędu Celnego, jest podstawą do odliczenia podatku VAT...
  2. Jakie wymogi powinien spełnić dokument w przypadku zaginięcia oryginału odprawy celnej...

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku zaginięcia dokumentu odprawy celnej można uznać za wystarczającą kopię dokumentu odprawy celnej z adnotacją ,, za zgodność z oryginałem" z pieczątką Urzędu Celnego oraz podpisem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego w przypadku importu towarów stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi określonymi w art. 88 i 90 ustawy oraz obowiązkami dokonywania korekt podatku naliczonego określonymi w art. 91. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Przez import towarów, w myśl art. 2 pkt 7 cyt. ustawy, rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Podatnikiem z tytułu importu towarów jest, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1, podmiot na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji pojęcia dokumentu celnego, co skutkuje szeregiem wątpliwości związanych z jego rozumieniem. Przyjmuje się, że dokumentami celnymi są przede wszystkim dokumenty SAD oraz decyzje naczelników urzędów celnych określające wysokość podatku z tytułu importu. Dokumentem celnym jest również potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu SAD czy decyzji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje importu towarów. Wszystkie czynności związane z importem, w imieniu Wnioskodawcy, wykonuje przed organami celnymi, upoważniony przez niego przedstawiciel firmy transportowej. W ramach wykonywania tych czynności przedstawiciel Wnioskodawcy odebrał kartę dokumentu celnego SAD (karta nr 8 dla odbiorcy), którą następnie zagubił. W związku z powyższym obecnie Wnioskodawca dysponuje jedynie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią karty nr 6 (egzemplarz dla kraju przeznaczenia) z oryginalną pieczęcią urzędu celnego. Wątpliwości Podatnika budzi fakt, czy ww. dokument daje mu prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu importu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeżeli z posiadanego dokumentu celnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty 6 dokumentu celnego SAD z oryginalną pieczęcią urzędu celnego) wynika, że to Wnioskodawca jest importerem towarów oraz na podstawie przepisów celnych jest on zobligowany do zapłaty cła (ciąży na nim dług celny) a także należnego podatku od towarów i usług, a nabyte towary służą do wykonywania czynności opodatkowanych - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu importu wynikającego z przedmiotowego dokumentu celnego.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zaznaczyć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny załączonych do wniosku o udzieleniu interpretacji dowodów ( w tym w zakresie obowiązków podatkowych z nich wynikających). Załączniki mają jedynie charakter posiłkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY